Tavolinë

Statusi


Lloji i Mbrojtjes: N.A. Data e Mbrojtjes:Historiku


Tavolinë e prodhuar nga druri, nga mjeshtër popullor të kualifikuar për këtë zeje.Tavolina përbëhet nga pjesa e sipërme prej gjashtë këndeve, dhe gjashtë këmbëve. Përshkohet me motive gjeometrike, floreale etj. I përket shek. XX.Emërtimet dhe Referimet


Numri Unik: 003951


Emri: Tavolinë


Klasa: N.A.


Institucioni: Muzeu i KosovësLokacioni


Shteti: Kosove


Komuna: N.A.


Qyteti/Fshati:


Lokaliteti:


Kodi Postar:


Emri i rrugës:Lloji funksional dhe datimi


Lloji (Tipi): E Luajtshme


Periudha:


Shekulli: XX