Rozetë tavani (Tavanishte)

StatusiHistoriku


Është pjesë dekori për tavanishte (dhomë), është punuar nga mjeshtër popullor. Teknika e punimit është me mjete klasike , si daltë, brisk etj. I takon fillimit të shek. XXEmërtimet dhe Referimet


Numri Unik: 003938


Emri: Rozetë tavani (Tavanishte)


Klasa: N.A.


Institucioni: Muzeu i KosovësLokacioni


Shteti: Kosove


Komuna: N.A.


Qyteti/Fshati: I panjohur


Lokaliteti:


Kodi Postar:


Emri i rrugës:Lloji funksional dhe datimi


Lloji (Tipi): E Luajtshme


Periudha:


Shekulli: XIX