Terma - Banjo romake në Çifllak

Statusi


Lloji i Mbrojtjes: Evidentuar Data e Mbrojtjes: 2002


Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 2011


Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 2012Historiku


Lokaliteti romak i Çifllakut ndodhet në afërsi të rrjedhjes së Drinit të Bardhë në krahun e majtë të saj. Hulumtimet e zhvilluara në pjesën e parë të mileniumit tonë identifikuan gjurmë të një kompleksi të termës gjegjësisht të banjos romake me përmasa shumë të mëdha, ku ndër të tjera u dokumentuan edhe pjesë të ambientit të pishinës’. Materiali i pasur arkeologjik i zbuluar këtu ka një larmi dhe tipologji të begatë të prodhimit lokal si dhe terrasigillata e importuar. Gjithashtu u zbuluan vegla pune si dhe monedha, enë qelqi, fragmente arkitektonike e artefakte të tjera të përdorimit të përditshëm. Shikuar në aspektin kronologjik, ajo datohet gjatë tërë periudhës romake të shekujve II-IV e.s. sepse këtu u konstatuan dy faza ndërtimi të kohës në fjalë.Emërtimet dhe Referimet


Numri Unik: 003429


Emri: Terma - Banjo romake në Çifllak


Klasa: Lokalitet Arkeologjik


Institucioni: IAKLokacioni


Shteti: Kosove


Komuna: Rahovec


Qyteti/Fshati: Çifllak


Lokaliteti: Banja Romake


Kodi Postar:


Emri i rrugës:Lloji funksional dhe datimi


Lloji (Tipi): Arkeologjike


Periudha: Romake


Shekulli: II