Shtëpia e familjes Pantina

Statusi


Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 2171/2012 01.10.2012


Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 3755/2013 01.10.2013


Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 4164/2014 01.10.2014


Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 4241/2015 09.10.2015


Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 4866/2016-2 10.10.2016


Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 4274/2017 10.10.2017


Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 3501/2018/04 10.10.2018


Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 4520/2019 25.10.2019


Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 3442/2020 12.10.2020


Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 3705/2021 08.10.2021Historiku


Shtëpia e familjes Bunjaku është ndërtuar në fillim të shek XX. Kjo shtëpi ndodhet në lagjen e Pantinave, lagje kjo e bërthamës së vjetër të qytetit të Vushtrrisë. Shtëpia që nga koha e ndërtimit e deri më sot ka pasur funksion të banimit. Shtëpia me etazhitet B+P i takon tipit të shtëpisë me qoshk të mbyllur. Shtëpia si nga brenda ashtu edhe nga jashtë ka të ruajtura elementet funksionale dhe ato dekorative. Kjo shtëpi është e banueshme dhe është në gjendje të mirë. Në vitin 2014 u ndërmorën masat emergjente, investitor MKRS.Emërtimet dhe Referimet


Numri Unik: 003381


Emri: Shtëpia e familjes Pantina


Klasa: Monument


Institucioni: QRTK – MitrovicëLokacioni


Shteti: Kosove


Komuna: Vushtrri


Qyteti/Fshati: Vushtrri


Lokaliteti: Qendra e qytetit


Kodi Postar: 42000


Emri i rrugës:Lloji funksional dhe datimi


Lloji (Tipi): Arkitektuale


Periudha: Moderne


Shekulli: XX