Enti për punësim

Statusi


Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 2171/2012 01.10.2012


Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 3755/2013 01.10.2013


Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 4164/2014 01.10.2014


Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 4241/2015 09.10.2015


Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 4866/2016-2 10.10.2016


Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 4274/2017 10.10.2017


Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 3501/2018/04 10.10.2018


Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 4520/2019 25.10.2019


Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 3442/2020 12.10.2020


Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 3705/2021 08.10.2021Historiku


Enti për Punësim (Qendra Rajonale për Punësim – Mitrovicë) Në zonën e Planit Rregullativ “Qendra” të PZHU-së në Mitrovicë gjendet ndërtesa e njohur në popullatë si ndërtesa e Entit të Punësimit. Objekti u ndërtua në vitet ’30 të shek. XX. Objekti u ndërtua nga familja Deva me destinim banimi për familjarët Deva, të cilët nuk arritën ta shfrytëzojnë për kohë të gjatë. Prona në fjalë u konfiskua nga Komuna në vitet ’50 të shek. XX dhe që nga ajo kohë ajo u destinua për shërbime administrative të Komunës, duke filluar si stacion policor i xhandarmërisë, e më pastaj si Enti për Punësim i Mitrovicës, sot Qendra Rajonale për Punësim. Për nga stili i ndërtimit, ky objekt i përket arkitekturës moderne euro-perëndimore dhe shquhet me elemente arkitektonike në eksterier – pilastrat në fasada ballore dhe nënkulmin të ekzekutuar në formë Mansardi. Stili i ndërtimit të këtij objekti paraqet kthesë radikale të kalimit nga ndërtimi i objekteve me ndikim të arkitekturës të stilit oriental në ndërtim të objekteve me stil të arkitekturës moderne evropiane të kohës. Përveç disa intervenimeve në enterier, ky objekt në eksterier dhe fasadë ka ruajtur origjinalitetin e vet.Emërtimet dhe Referimet


Numri Unik: 003375


Emri: Enti për punësim


Klasa: Monument


Institucioni: QRTK – MitrovicëLokacioni


Shteti: Kosove


Komuna: Mitrovicë


Qyteti/Fshati: Mitrovicë


Lokaliteti:


Kodi Postar: 40000


Emri i rrugës:Lloji funksional dhe datimi


Lloji (Tipi): Arkitektuale


Periudha:


Shekulli: XX