Shtëpia e familjes Paçarizi

Statusi


Lloji i Mbrojtjes: Inventarizuar Data e Mbrojtjes: 2003


Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 2015-2016Historiku


Shtëpia e familjes Paçarizi gjendet në zonën e qendrës historike të Prizrenit, në lagjet e “Saraçëve” dhe të “Farkëtarëve” me pjesën ballore të orientuar kah veriu. Shtëpia është e ndërtuar rreth shekujve XVIII-XIX dhe ka shërbyer për banim, si dhe për funksion administrativ. Themelet dhe muret e katit përdhese deri në një pjesë janë të ndërtuara prej gurësh lumi, të lidhur me llaç gëlqeror, ndërsa pjesa tjetër është prej qerpiçëve. Trashësitë e mureve janë 50cm, 75cm dhe 100 cm. Muret e katit janë të ndërtuara me sistemin “bondruk”, të mbushur me qerpiçë, të lidhur me llaç balte, ku trashësia e mureve mbajtëse është rreth 65 cm, ndërsa e mureve ndarëse deri 20 cm. Konstruksionet e meskateve dhe të kulmit janë të punuara prej druri. Kulmi ka formë gjeometrike jo të rregullt dhe disa rënie me pjerrtësi të ndryshme. Është i mbuluar me tjegulla tradicionale të luguara. Dyert dhe dritaret janë prej druri. Ndërtesa nuk ka elemente dekorative në fasada. Shtëpia është dykatëshe e ndërtuar në formë asimetrike. Qasja në shtëpi realizohet nga rr. “Saraçët”, me anë të derës prej metali. Hyrja në shtëpi realizohet me anë të hajatit të mbyllur. Në hajat, dhoma dhe çardak gjenden pajisjet e paluajtshme dhe të luajtshme: tavanet, jyklykët, oxhaku, enë bakri, ora e vjetër etj. Karakteristikë e shtëpisë që e dallon nga shtëpitë e tjera është oborri i shtruar me kalldrëm, në mes të cilit gjendet çezma e vogël prej guri, e cila është vepër unike që rrallë gjendet në oborret e shtëpive të Kosovës. Në oborr gjendet edhe jazi. Sot shtëpia banohet nga Muhamed Paçarizi me familje. Gjatë vitit 2014 në kuadër të programit “Ndërhyrjet Emergjente” të mbështetura nga Minsitria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit dhe OJQ CHwB, Kosova janë bërë ndërhyrje emergjente në këtë shtëpi, me ç’rast është bërë restaurimi i konstruksionit të kulmit dhe mbulesës.Emërtimet dhe Referimet


Numri Unik: 000619


Emri: Shtëpia e familjes Paçarizi


Klasa: Monument


Institucioni: QRTK – PrizrenLokacioni


Shteti: Kosove


Komuna: Prizren


Qyteti/Fshati: Prizren


Lokaliteti: Lagjja “Saraçhane”


Kodi Postar: 20000


Emri i rrugës: “Saraçët”Lloji funksional dhe datimi


Lloji (Tipi): Arkitektuale


Periudha: Osmane


Shekulli: XIX