Arheološka baština

Arheološka baština Kosova koja je do danas evidentirana datira od praistorije i predstavlja dragoceno blago. Arheološki dokazi prikazuju tragove, ostatke, ruševine i artefakte prethodnih civilizacija autohtonog stanovništva i istočnih i zapadnih civilizacija dokumentovanih u određenom prostoru i vremenu. Sastavni deo ovog blaga predstavljaju dokazi iz neolitskog, eneolitskog, bronzanog, gvozdenog, rimskog doba, kao i iz kasnoantičkog i srednjovekovnog doba.Pročitajte više

Najreprezentativnija naselja i lokaliteti su: Višeslojno naselje u Vlašnji, lokalitet u Rudniku, lokalitet u Varoš Selu, lokalitet u Raštanu, lokalitet u Devet Jugovića/Bardhosh, lokalitet Predionice, lokalitet Fafos, nekropola humki u Prčevskoj Boki, nekropola humki u Ponoševcu, nekropola u Vlaštici, lokalitet Pećka Banja, Municipum DD, Lokalitet Statitio Vindenis, Municipum Ulpiana, lokalitet Vrelo, lokalitet Drsnik, Tvrđava u Kačikolu, Prizrenska tvrđava, Srednjovekovni grad Novo Brdo i mnogi drugi.
Redosled po:
Ilirski tumuli na lokalitetu Boka u Prčevo

Ilirski tumuli na lokalitetu Boka u Prčevo

Nekropola sa humkama Boka Prčevo, nalazi se nekoliko kilometara severozapadno od lokaliteta Iglareva. Nekropola pripada Bronzanom razvijenom periodu (kasnog) i Ranog Gvozdenog Doba, i karakteristična ...

Ilirski tumuli u blizini Švanjskog mosta kod Ujze

Ilirski tumuli u blizini Švanjskog mosta kod Ujze

Ova nekropola pripada period Kasnog Gvozdenog doba (VII-VI p.n.e.) i tokom arheoloških istraživanja izvedenih tokom 2011, iztražene su pet humke, sa veoma bogatim arheološkom inventarom I utvrđenom vr...

Kačanička Kaljaja

Kačanička Kaljaja

U centru grada Kačanika, na zapadnom bregu reke Lepenac, nalazi se kaljaja koja datira iz XVI veka. Na osnovu pisanih dokumenata, Kačanička Kaljaja je izgrađena naređenjem Sultana Murata II-og u 1582 ...

Kaljaja Pograđe

Kaljaja Pograđe

Kaljaja Pograde se nalazi 10 kilometara na jugoistoku Gnjilana, tačnije oko 1 km udaljenosti od sela Pograde. Pozicionirana je na klisuri Lapušnice, na nadmorskoj visini od 567 m a na dnu brda teče re...

Lokalitet Bronzanog perioda u Koriši

Lokalitet Bronzanog perioda u Koriši

Lokalitet Bronzanog perioda u Koriši istražen je tokom 2006 godine i imao je karakter zaštitnog arheološkog iskopavanje. Lokalitet je pozicioniran na istočnoj strain u obliku sedla veoma blizu Koriške...

Manastir Svetih Arhanđela

Manastir Svetih Arhanđela

U klisuri reke Bistrice, na 2,5 km od Prizrena u pravcu jugoistoka, nalaze se ruševine Manastira Svetih Arhanđela koji je sagradio Stefan Dušan Nemanja 1343. godine i ruševine utvrđenja na obližnjem b...

Matičane - srednjovekovna nekropola-Bregu i Ajetit

Matičane - srednjovekovna nekropola-Bregu i Ajetit

Nekad selo Matičane, danas predgrađe Pristine je poznat u arheološkoj literaturi tokom evidentiranja i dokumentiranja jedne nekropole na mestu zvano kao Donji Matičane, koja na osnovi materijalne kult...

Municipium DD

Municipium DD

Arheološki lokalitet Municipium DD (Dardanorum), nalazi se na severnom delu Kosova, oko 27 kilometara severno od Mitrovice, u Opštini Leposavić, lokaliziran u selu Sočanica i sa odličnom geografskom p...

Municipium Ulpiana-Justiniana Secunda

Municipium Ulpiana-Justiniana Secunda

Rimski i vizantijski antički lokalitet Ulpiane je nedvosmisleno jedna od najinteresantnih arheoloških centara na Kosovo i u širem regionu Ilirskog regionu. Prostiranje blizu depozita minerala/ruda bog...

Nekropola sa grupom humkama u Široko

Nekropola sa grupom humkama u Široko

Nekropola sa grupom humkama u Širokom, pozicionirana je u selu sa istim imenom, oko 1,5 km na jugu Suve Reke, na desnoj strain magistralnog puta. Ovo je nekropola Dardanske kulturne grupe tumulskog ti...

Podržan od strane:

Razvoj Databaze je bio moguć sa velikom podrškom Britanske Ambasade u Pristini. Izraženi sadržaj u njoj je, odgovornost Ministarstva Kulture, Omladine i Sporta i ne odražava obavezno mišlenja donatora.
Projekat za izradu ove baze podataka je proveden od strane Švedske Fondacije Kulturne Baštine bez Granica CHwB.
© 2014 / Izraženi sadržaj je odgovornost Vlade Kosova ili Ministarstva kulture, omladine i sporta i ne predstavlja satavove donatora.