Specifičnosti Prištinskog regiona (Kulturna baština)

Grad Priština predstavlja zajednicu i glavni centar Prištinskog okruga.
Priština je lep moderan grad sa karakteristikama nasleđenim iz antičke kulture ilirskog, vizantijskog i otomanskog perioda.
Priština se pod ovim imenom pominje u srednjem veku, ali tragovi arheoloških naselja u njenoj okolini potiču iz neolita, kao što su oni oko reke Gračanka, za koje se pretpostavlja da su stara 6 hiljada godina.Pročitajte više

U blizini Prištine se nalazilo jedno od najznačajnijih naselja u regionu, Rimska Ulpiana, podignuta na temeljima ilirskog naselja, gde je kasnije, posle razornog zemljotresa koji je pogodio Dardaniju, podignut jedan od najvećih centara u ranom srednjem veku pod nazivom "Justiniana sekonda". Taj centar je podigao veliki rimsko-vizantijski car Justinijan u VI veku. Naselja iz ranog gvozdenog doba pronađena su i pored Taukbašte i Učiteljske škole, na celom kompleksu do bazena na Grmiji, gde su potvrđena i prva ilirska naselja u Prištinskom okrugu.

Priština je više od jednog veka, od polovine XVII veka, bila pod vladavinom albanske feudalne porodice Gjini. Stari grad Priština se protezao između dve reke: Veluše i Prištevke, koje sada, nakon što su pokrivene, skrivaju prirodne karakteristike starog grada. Staro gradsko jezgro sa Bezistanom, Lokačkom džamijom (iz XVI veka), Katoličkom crkvom, Sinagogom i Starom Čaršijom konačno je uništeno pedesetih godina prošlog veka pod komunističkom vladavinom.

Prištinski region se sastoji od 7 opština: Priština, Podujevo, Obilić, Glogovac, Lipljan, Kosovo Polje, a u Listu kulturne baštine pod privremenom zaštitom uvršteno je ukupno 118 objekata, od kojih 51 objekata profanog karaktera, 27 sakralnog karaktera i 35 utilitarnog karaktera.

Municipium Ulpiana-Justiniana Secunda

Municipium Ulpiana-Justiniana Secunda

Rimski i vizantijski antički lokalitet Ulpiane je nedvosmisleno jedna od najinteresantnih arheoloških centara na Kosovo i u širem regionu Ilirskog regionu. Prostiranje blizu depozita minerala/ruda bog...

Muzej Kosova

Muzej Kosova

Eklektična monumentalna zgrada “Muzej Kosova " (konak Jašar Paše), nalazi se u uskoj istorijskoj zoni grada Prištine u ulici “Ibrahim Lutfiu” i izgrađena je 1885/86 godine. Objekat je izgrađen od stra...

Nacionalna Biblioteka Kosova

Nacionalna Biblioteka Kosova

Izgrađen je 1974 godine po nacrtima hrvatskog arhitekte Andrija Mutnjaković, biblioteka kao arhitektonska celina je kombinacija kubova i kupola i pripada tipu arhitekture “novog regionalizma”. Naci...

Neolitski Arheološki lokalitet 'Kovačke njive' u Barilevu

Neolitski Arheološki lokalitet 'Kovačke njive' u Barilevu

Neolitski lokalitet u Bariljevu nalazi se u selu sa istim imenom, pozicioniran u arealu poznato kao ‚Arat Kovaçe’ (Kovaćke njive), obradivo zemljište visokog kvaliteta. Prve izveštaje za vrednost ovog...

Neolitski arheološki lokalitet u Bardošu (Devet Jugović)

Neolitski arheološki lokalitet u Bardošu (Devet Jugović)

Devet Jugovića se nalazi na severu od Prištine, na levoj strain puta za Podujevo. Neolitski lokalitet (Vinčanske kulture) Devet Jugovića je slučajno identificiran 2002 godine tokom otvaranja temelja z...

Osnovna škola “Elena Gjika”

Osnovna škola “Elena Gjika”

Zgrada osnovne škole “Elena Gjika” nalazi se na uglu koji vezuje ulicu “Zenel Salihu” sa bivšom ulicom “Emin Duraku”, koje se prostiru na granicama istorijske zone grada Prištine. Osnovna škola “Elen...

Predionica-neolitski lokalitet (Mesto nalaza Boginje u prestolu)

Predionica-neolitski lokalitet (Mesto nalaza Boginje u prestolu)

Neolitiski lokalitet poznat po imenu ‘Predionica’ slučajno je otkriven tokom izgradnje fabrike za obradu tekstilnih proizvoda ‘PREDIONICA’ tokom 50’ godina tako da je ovaj lokalitet imenovan po istom...

Prva škola na albanskom jeziku

Prva škola na albanskom jeziku

Zgrada prve škole na albanskom jeziku se nalazi u zapadnom delu istorijskog centra Prištine, u trouglu koji čine ulice Trepča i Ilir Konuevci. Zgrada sa spratovimaP+1 izgrađena je u drugoj polovini XI...

Sahat Kula

Sahat Kula

Sahat Kula se nalazi u jezgru kulturno-istorijske zone Prištine. Zgrada je od kulturnih, istorijskih i arhitektonskih vrednosti izgrađena u XIX veku. Sahat Kula se nalazi u centralnom delu stare Prišt...

Stambena kuća Hyniljerve

Stambena kuća Hyniljerve

Kuća Hujniljerve porodice pripada tipu gradskih kuća izgrađenih ka kraju XVIII veka i početkom XX veka. Centralni deo kuće je divanhana u koju se dolazi od prizemlja putem plukružnih drvenih stepenica...

Podržan od strane:

Razvoj Databaze je bio moguć sa velikom podrškom Britanske Ambasade u Pristini. Izraženi sadržaj u njoj je, odgovornost Ministarstva Kulture, Omladine i Sporta i ne odražava obavezno mišlenja donatora.
Projekat za izradu ove baze podataka je proveden od strane Švedske Fondacije Kulturne Baštine bez Granica CHwB.
© 2014 / Izraženi sadržaj je odgovornost Vlade Kosova ili Ministarstva kulture, omladine i sporta i ne predstavlja satavove donatora.