Specifičnosti Prištinskog regiona (Kulturna baština)

Grad Priština predstavlja zajednicu i glavni centar Prištinskog okruga.
Priština je lep moderan grad sa karakteristikama nasleđenim iz antičke kulture ilirskog, vizantijskog i otomanskog perioda.
Priština se pod ovim imenom pominje u srednjem veku, ali tragovi arheoloških naselja u njenoj okolini potiču iz neolita, kao što su oni oko reke Gračanka, za koje se pretpostavlja da su stara 6 hiljada godina.Pročitajte više

U blizini Prištine se nalazilo jedno od najznačajnijih naselja u regionu, Rimska Ulpiana, podignuta na temeljima ilirskog naselja, gde je kasnije, posle razornog zemljotresa koji je pogodio Dardaniju, podignut jedan od najvećih centara u ranom srednjem veku pod nazivom "Justiniana sekonda". Taj centar je podigao veliki rimsko-vizantijski car Justinijan u VI veku. Naselja iz ranog gvozdenog doba pronađena su i pored Taukbašte i Učiteljske škole, na celom kompleksu do bazena na Grmiji, gde su potvrđena i prva ilirska naselja u Prištinskom okrugu.

Priština je više od jednog veka, od polovine XVII veka, bila pod vladavinom albanske feudalne porodice Gjini. Stari grad Priština se protezao između dve reke: Veluše i Prištevke, koje sada, nakon što su pokrivene, skrivaju prirodne karakteristike starog grada. Staro gradsko jezgro sa Bezistanom, Lokačkom džamijom (iz XVI veka), Katoličkom crkvom, Sinagogom i Starom Čaršijom konačno je uništeno pedesetih godina prošlog veka pod komunističkom vladavinom.

Prištinski region se sastoji od 7 opština: Priština, Podujevo, Obilić, Glogovac, Lipljan, Kosovo Polje, a u Listu kulturne baštine pod privremenom zaštitom uvršteno je ukupno 118 objekata, od kojih 51 objekata profanog karaktera, 27 sakralnog karaktera i 35 utilitarnog karaktera.

 Stambena kuća - bivša Akademija Nauke i Umetnosti - Kosovë

Stambena kuća - bivša Akademija Nauke i Umetnosti - Kosovë

Kuća datira još od XIX veka i predstavlja retki primer stare gradske arhitekture stanovanja. Podaci govore da je ova kuća bila jedna od mnogih pansiona u Prištini. Bila je vlasništvo Tefik Rušit Miraš...

Arheološka nalazišta Plandište i Ševarik u Donjoj Brnici

Arheološka nalazišta Plandište i Ševarik u Donjoj Brnici

Lokalitet perioda Kasnog Bronzog i Rano Gvozdenog doba u Donjoj Brnjici nalazi se oko pet kilometara severno od Prištine, pozicionirana blizu puta Priština - Podujevo. Ovaj lokalitet kategorizova je u...

Arhiva Prištine

Arhiva Prištine

Zgrada Centralne Arhive Prištine (CAP) bivša Srednja Tehnička Škola, koji se nalazi u prvoj zoni kulturne i istorijske baštine grada Prištine. Tačna godina izgradnje nije poznata, ali prema podacima ...

Bibljoteka “Hivzi Sulejmani”

Bibljoteka “Hivzi Sulejmani”

Zgrada gradske bibljoteke “Hivzi Sylejmani”, po natpisu na fasadi, datira od 1930 godine. Početna funkcija je bila stambena i kućna, a bila je vlasništvo trgovca jevrejskog porekla, Jovan Milić iz Pri...

Bivša bolnica TBC – Ministarstvo Zdravlja

Bivša bolnica TBC – Ministarstvo Zdravlja

Zgrada P+1 u kojoj deluje Ministarstvo Zdravstva, izgrađena je u XX veku i nalazi se u ulici Dragodan u Prištini. Zgrada pripada razdoblju arhitekture modernizma sa neo-klasičnim elementima. Karakteri...

Bivši Hotel Union

Bivši Hotel Union

Zgrada bivšeg 'Hotel Union' trenutno zgrada trgovačkog centra 'Benetton'je jedan od najistaknutijih primera zgrada arhitektonskog stila modernizma u period pod uticajem austrougarske u Prištini, izgra...

Čaršijska Džamija – Džamija Kamena

Čaršijska Džamija – Džamija Kamena

Džamija Čaršije se nalazi u kompleksu stare Prištine, u centralnom delu grada na početku ulice “Nazim Gafuri” i ulice “Zenel Salihu”, tačnije na zapadnoj strani objekta Muzeja Kosova i služi kao pagod...

Česma – na Trgu Dr.

Česma – na Trgu Dr. "Ibrahim Rugova"

Fontana je pravougaonog oblika i orijentiran severoistočno-jugozapadno. Sazidana je oblikovanim kamenom povezan belim krečnim malterom. U jugozapadnom delu se uzdiže koritokao sastavni deo fontane. F...

DŽAMIJA CARA

DŽAMIJA CARA

Džamija Sultan Mehmet Fatiha II, nalazi se u jezgru starog grada Prištine, blizu Velikog Hamama (XV vek), Sahat Kule (XIX vek), zgrade Akademije nauka i umetnosti Kosova (XIX vek), proglašeni spomenic...

Džamija Jašar Paše

Džamija Jašar Paše

Na putu “Nazim Gafurri”, kao integralni deo tradicionalnog arhitektosnkog ansambla Džamije Čaršije, Muzeja Kosova, Sahat Kule i Arheološkog Parka, sve pod zaštitom države, nalazi se Džamija Jašar paše...

Podržan od strane:

Razvoj Databaze je bio moguć sa velikom podrškom Britanske Ambasade u Pristini. Izraženi sadržaj u njoj je, odgovornost Ministarstva Kulture, Omladine i Sporta i ne odražava obavezno mišlenja donatora.
Projekat za izradu ove baze podataka je proveden od strane Švedske Fondacije Kulturne Baštine bez Granica CHwB.
© 2014 / Izraženi sadržaj je odgovornost Vlade Kosova ili Ministarstva kulture, omladine i sporta i ne predstavlja satavove donatora.