Arheoloski lokalitet u Donjoj Nerodimlje (Uroševac)

Status

Vrsta zaštite: Pod zastitom Data e Mbrojtjes: 1967

Vrsta zaštite: Pod privremenom zastitom Data e Mbrojtjes: 2011

Vrsta zaštite: Pod privremenom zastitom Data e Mbrojtjes: 2012

Istorijat

U 1988 godini, u selo Donje Nerodimlje, pozicionirana zapadno od grada Uroševac, nekoliko arheoloških istraživanja urađene na ovom prostoru veoma blizu pravoslavnog groblja, rezultirali su otkrivanjem jednog kompleksa vile kasne antike sa atriumom i polihromnim, geometrijskim i figurativnim mozaikom poda. Prva faza pripada IV veku, dok rekonstrukcija i nadogradnja pripadaju V i VI veku. Mozaik je otkriven na podu jedne pravougaone prostorije sa apsidom, koja je možda služila kao triklinijum. Na osnovu analogija sa martirijumin Heraclea Lyncestis u Makedoniji i Martirijum bazilike Lina u Albaniji, obe imaju iste kompozicije i motive ili slične sa martirijumom u Donjem Nerodimlju i reflektiraju umetnički rad nekog veoma dobrog umetnika ili škole tog vremena.

Nazivi i reference

Jedinstveni broj: 003451

Naziv: Arheoloski lokalitet u Donjoj Nerodimlje

Klasa: Lokalitet Arkeologjik

Institucija: MKOS

Lokacija

Država: Kosovo

Opština: Uroševac

Grad / Selo: Lower Nerodime

Lokacija:

Poštanski fah: 70040

Naziv ulice: Nuk ka

Funkcionalna vrsta i datiranje

Vrsta (Tip):Arkeologjike - SRB

Period: Rimski Period

Vek: III

Saznajte kroz mapiranje:

Razvoj Databaze je bio moguć sa velikom podrškom Britanske Ambasade u Pristini. Izraženi sadržaj u njoj je, odgovornost Ministarstva Kulture, Omladine i Sporta i ne odražava obavezno mišlenja donatora.
Projekat za izradu ove baze podataka je proveden od strane Švedske Fondacije Kulturne Baštine bez Granica CHwB.
© 2014 / Izraženi sadržaj je odgovornost Vlade Kosova ili Ministarstva kulture, omladine i sporta i ne predstavlja satavove donatora.