Arheološki lokalitet Vindenis ‘Polanicë’ (Podujevo)

Status

Vrsta zaštite: Pod zastitom Data e Mbrojtjes: 1985

Vrsta zaštite: Pod privremenom zastitom Data e Mbrojtjes: 2011

Vrsta zaštite: Pod privremenom zastitom Data e Mbrojtjes: 2012

Istorijat

Arheološki lokalitet Vindenis nalazi se na deo sela Glamnik,blizu reke Lab, opštine Podujeva. Značaj ovog lokaliteta koji pripada rimskom periodu (I-IV vek) i kasnijem antikitetu (IV-VI vek), je dokazan prilikom arheoloških iskopavanja koja su obavljena tokom 1980-86 godine. Iako, iskopavanja su bila skromna (iskopavana su ukupno 534 m2 ili samo 2% dela) one su otkrile tragove rimskog antikiteta gde možemo istaći posebna otkrivanja kao što je Mozaik Orfeja,jedinstven za Balkan pa i šire.Mozaik Orfeja i danas se nalazi u Narodnom Muzeju Beograda i još nije vraćen u matičnom muzeju,odnosno Muzeju Kosova. Od značajnih pronalažišta u Vindenis treba isticati sarkofag potpuno izrađenog od belog mermera (dim: 2,15 x 0,98 x 0,80 m) sa dvovodnimm krovom,stilizovanim sa izgledom riblje kože.Pretpostavlja se da ovaj sarkofag zajedno sa poklopcem teži više od 3 tona. Vindenis se razlikuje od ostalih rimskih arheoloških lokaliteta otkrivena na Kosovu,naročito kada je u pitanju tradicija biritualnog sahranjivanja,inhumacijom , palenjem iili inkarancijom.Isto tako pronalaženi su i mnogobrojni fragmenti sudova,sijalica i staklenih sudova kao značajni deo novca perioda rimskog carstva. Vindenis je jedna od glavnih putnih stanica koji se nalazi na delu puta Via Lissus(Leža)- Naissus (Niš) što je dokazivano i od strane grčkog geografa Ptolomeja II veka i na osnovu poznate karte Konrada Peuntingera. Smatra se da Vindenis,bila je značajna putna stanica koja je povezivala Ulpijanu sa Ad Fines,danas Kuršumlijska Banja,da bi se nastavila u pravcu Niša.Iz prethodnih podataka kao i od geo fizičkih snimanja,mišlenja smo do ovaj lokalitet bi bio proširen površinom od 20 hektara. Ekipa geofizičara i arheologa ( nemačkih i kosovskih),tokom realizacije geofizičkih merenja u određenom delu,uspela je da evidentira tragove structure izgrađenih objekata od kamena,cigla,crepova I zemlje.Obavljene studije magnetometrom snimale su mnoge strukture raznih objekata za stanovanje,ali treba isticati poseban objekat veličine 150 x 150 m I debljinom zidova oko 5 m,što nas vodi na tragove Castruma,odnosno rimskog vojničkog garnizona.

Nazivi i reference

Jedinstveni broj: 002121

Naziv: Arheološki lokalitet Vindenis ‘Polanicë’

Klasa: Lokalitet Arkeologjik

Institucija: AIK

Lokacija

Država: Kosovo

Opština: Podujevo

Grad / Selo: Glamnik

Lokacija: Vindenis (Poljanica)

Poštanski fah: 11000

Naziv ulice: Nuk ka

Funkcionalna vrsta i datiranje

Vrsta (Tip):Arkeologjike - SRB

Period: Rimski Period

Vek: I

Saznajte kroz mapiranje:

Razvoj Databaze je bio moguć sa velikom podrškom Britanske Ambasade u Pristini. Izraženi sadržaj u njoj je, odgovornost Ministarstva Kulture, Omladine i Sporta i ne odražava obavezno mišlenja donatora.
Projekat za izradu ove baze podataka je proveden od strane Švedske Fondacije Kulturne Baštine bez Granica CHwB.
© 2014 / Izraženi sadržaj je odgovornost Vlade Kosova ili Ministarstva kulture, omladine i sporta i ne predstavlja satavove donatora.