Ilirska nekropola sa humkama u Vlaštice (Gnjilane)

Status

Vrsta zaštite: Pod privremenom zastitom Data e Mbrojtjes: 2011

Vrsta zaštite: Pod privremenom zastitom Data e Mbrojtjes: 2012

Vrsta zaštite: Pod privremenom zastitom Data e Mbrojtjes: 01. 10. 2014

Vrsta zaštite: Pod privremenom zastitom Data e Mbrojtjes: 10.10.2015

Istorijat

Nekropol Vlaštice nalazi se oko 10 km severoistoćno od grada Gnjilane, na desnoj strani Binačke Morava, prostrana na široj površini obradivog zemljišta sela Vlaštice na obroncima planine Karadak. Nekropola se sastoji od devet evidentiranih humki, karakteristične za kasni Gvozdeni period i korespondira sa naseljem Gvozdenog perioda koja se nalazi oko 1.5 km severno od nje, konstatovano izvedenim istraživanjima u oktobru 2011 godine. Arheološka istraživanja na ovom arealu izveden su u nekoliko faza tokom godina; 1980, 81, 82 (ukupno su istražene 5 humke), i u 2011 godini iskopana je humka IX, samo u dva segmenta. Inventar grobova (arheološki materijal) sastoji se od raznovrsnih otkrića kao u formi tako i u materijalu; sudovi od keramike, ukrasi (fibule, narukvice, ogrlice, itd.) kao i fragmentiranih delova objekata kulta sa figurama ptice izrađenim u bronzi. Jedna od njih (humka IX) je u relativno dobrom stanju sa vidljim dimenzijama 32 x 32m u prečniku i sa očuvanom visinom od 1.60 metara. Posle iskopavanja konstatovano je da u ovim humkama nedostaju posmrtni ostaci pokojnika , verovatno posle spaljivanja, pepeo je kultno postavljen. Humke pripadaju periodizaciji Kasnog Gvozdenog doba.

Nazivi i reference

Jedinstveni broj: 000074

Naziv: Ilirska nekropola sa humkama u Vlaštice

Klasa: Lokalitet Arkeologjik

Institucija: AIK

Lokacija

Država: Kosovo

Opština: Gnjilane

Grad / Selo: Vlaštica

Lokacija: Gumura

Poštanski fah: 60000

Naziv ulice: Nuk ka emërtim të rrugës

Funkcionalna vrsta i datiranje

Vrsta (Tip):Arkeologjike - SRB

Period: Gvozdeno doba

Vek: VIII

Saznajte kroz mapiranje:

Razvoj Databaze je bio moguć sa velikom podrškom Britanske Ambasade u Pristini. Izraženi sadržaj u njoj je, odgovornost Ministarstva Kulture, Omladine i Sporta i ne odražava obavezno mišlenja donatora.
Projekat za izradu ove baze podataka je proveden od strane Švedske Fondacije Kulturne Baštine bez Granica CHwB.
© 2014 / Izraženi sadržaj je odgovornost Vlade Kosova ili Ministarstva kulture, omladine i sporta i ne predstavlja satavove donatora.