Nadgrobni spomenik halil Bega,u Kuršumli Džamiji (Pec)

Status

Vrsta zaštite: Pod zastitom Data e Mbrojtjes: 02-959/66

Vrsta zaštite: Pod privremenom zastitom Data e Mbrojtjes: 2012

Istorijat

U Peći u naselju "Ahmet-beg" (sada naselje "Hadži Zeka") na zapadu "Kurshumli džamije" nalazi se grob (turbe) Halil-Bega, od 1545 godine. Ova turbe nalazi se u dvorištu bivšeg mejtepa koji danas ne postoji. Za Halil Bega imamo neke podatke od dr. sc. Skender Rizaj, koj piše o vrlo dobrom i humanom ličnost za stanovništvo Peći i šire. Nakon smrti, izgrađen mu je grob koji je kasnije pretvoren u turbe. Prema pričama prenesena generacije nakon generacije, Halil-beg je bio jako dobar i dobrotvoran čovek za stanovništvo grada Peći ai i šire. Iz ovoga što je rečeno pokazuje se da je Halil-beg je bio ličnost i velika ličnos, pa stoga treba imati pažnju I poštovanje prema njegovom grobu /turbetu/ i sredine gde se nalazi spomenik. Mesto i podizanje turbe u dvorištu nekadašnjeg mejtepa, ima istorijsku vrednost i stoga je proglašen spomenikom pod zaštitom od 1966 godine pod nazivom, Spomenik Halil Bega Grobnica je od nezidanih kamenja, složeni kemi i nije povezivan sa malterom. Grob nije u dobrom stanju, tako da treba intervenisati da bi se čuvao ovaj stari grob od XVI veka. Grob se nalazi u ulici "Emrush Myftari" katastarska jedinica br. 462 / 1 posedovni list br 2608 i karte. Br. 32.

Nazivi i reference

Jedinstveni broj: 001154

Naziv: Nadgrobni spomenik halil Bega,u Kuršumli Džamiji

Klasa: Monument

Institucija: RCKN - Pec

Lokacija

Država: Kosovo

Opština: Pec

Grad / Selo: Grad Peć

Lokacija: Peć

Poštanski fah: 30000

Naziv ulice: Emrush Myftari

Funkcionalna vrsta i datiranje

Vrsta (Tip):Arkitektuale - SRB

Period: Osmanska

Vek: XVI

Saznajte kroz mapiranje:

Razvoj Databaze je bio moguć sa velikom podrškom Britanske Ambasade u Pristini. Izraženi sadržaj u njoj je, odgovornost Ministarstva Kulture, Omladine i Sporta i ne odražava obavezno mišlenja donatora.
Projekat za izradu ove baze podataka je proveden od strane Švedske Fondacije Kulturne Baštine bez Granica CHwB.
© 2014 / Izraženi sadržaj je odgovornost Vlade Kosova ili Ministarstva kulture, omladine i sporta i ne predstavlja satavove donatora.