Këmishë femrash (N.A.)

Statusi

Historiku

Këmishë femrash- Është pjesë e veshjes popullore të Rrafshit të Dukagjinit, nga pëlhura e punuar në vek . Pjesa e përpareme e jakës është e prerë në formë të germës " T " , ndërsa jaka dhe mëngët janë të zbukuruara me motive floreale. Shek.XX

Emërtimet dhe Referimet

Numri Unik: 003968

Emri: Këmishë femrash

Klasa: N.A.

Institucioni: Muzeu i Kosovës

Lokacioni

Shteti: Kosove

Komuna: N.A.

Qyteti/Fshati:

Lokaliteti:

Kodi Postar:

Emri i rrugës:

Lloji funksional dhe datimi

Lloji (Tipi):E Luajtshme

Periudha:

Shekulli: XX

Mbështetur nga:

Zhvillimi i Databazes është bërë i mundshëm me mbështetjen gjeneroze të Ambasadës Britanike në Prishtinë. Përmbajtja e shprehur në të, është përgjegjësi e Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit dhe nuk reflekton domosdoshmërisht pikëpamjet e donatorëve.
Projekti për zhvillimin e kësaj baze të të dhënave është implementuar nga Fondacioni Suedez për Trashëgimi Kulturore pa Kufij - CHwB.
© 2014 / Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit / Departamenti i Trashëgimisë së Kulturës.