Këmishë burri (Klinë)

Statusi

Historiku

Këmishë burri- Pjesë e veshjes popullore shqiptare, nga pëlhura e punuar në vek. I përket shek.XX

Emërtimet dhe Referimet

Numri Unik: 003966

Emri: Këmishë burri

Klasa: N.A.

Institucioni: Muzeu i Kosovës

Lokacioni

Shteti: Kosove

Komuna: Klinë

Qyteti/Fshati: Dërsnik

Lokaliteti:

Kodi Postar:

Emri i rrugës:

Lloji funksional dhe datimi

Lloji (Tipi):E Luajtshme

Periudha:

Shekulli: XX

Mbështetur nga:

Zhvillimi i Databazes është bërë i mundshëm me mbështetjen gjeneroze të Ambasadës Britanike në Prishtinë. Përmbajtja e shprehur në të, është përgjegjësi e Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit dhe nuk reflekton domosdoshmërisht pikëpamjet e donatorëve.
Projekti për zhvillimin e kësaj baze të të dhënave është implementuar nga Fondacioni Suedez për Trashëgimi Kulturore pa Kufij - CHwB.
© 2014 / Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit / Departamenti i Trashëgimisë së Kulturës.