Arkë (N.A.)

Statusi

Historiku

Arkë- është orendi e cila ka shërbyer për vendosjen e rrobave dhe stolive të ndryshme. Është një objekt personal i çdo gruaje, në të cilen janë ruajtur gjërat personale dhe intime, është blerë me rastin e marteses, pra ka qenë pjesë e domosdoshme e pajës së nusës. Është punuar me teknikë të kombinuar ( dërras, lëkurë dhe metal). I perket shek. XIX

Emërtimet dhe Referimet

Numri Unik: 003952

Emri: Arkë

Klasa: N.A.

Institucioni: Muzeu i Kosovës

Lokacioni

Shteti: Kosove

Komuna: N.A.

Qyteti/Fshati:

Lokaliteti:

Kodi Postar:

Emri i rrugës:

Lloji funksional dhe datimi

Lloji (Tipi):E Luajtshme

Periudha:

Shekulli: XIX

Mbështetur nga:

Zhvillimi i Databazes është bërë i mundshëm me mbështetjen gjeneroze të Ambasadës Britanike në Prishtinë. Përmbajtja e shprehur në të, është përgjegjësi e Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit dhe nuk reflekton domosdoshmërisht pikëpamjet e donatorëve.
Projekti për zhvillimin e kësaj baze të të dhënave është implementuar nga Fondacioni Suedez për Trashëgimi Kulturore pa Kufij - CHwB.
© 2014 / Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit / Departamenti i Trashëgimisë së Kulturës.