Tavolinë (N.A.)

Statusi

Lloji i Mbrojtjes: N.A. Data e Mbrojtjes:

Historiku

Tavolinë e prodhuar nga druri, nga mjeshtër popullor të kualifikuar për këtë zeje.Tavolina përbëhet nga pjesa e sipërme prej gjashtë këndeve, dhe gjashtë këmbëve. Përshkohet me motive gjeometrike, floreale etj. I përket shek. XX.

Emërtimet dhe Referimet

Numri Unik: 003951

Emri: Tavolinë

Klasa: N.A.

Institucioni: Muzeu i Kosovës

Lokacioni

Shteti: Kosove

Komuna: N.A.

Qyteti/Fshati:

Lokaliteti:

Kodi Postar:

Emri i rrugës:

Lloji funksional dhe datimi

Lloji (Tipi):E Luajtshme

Periudha:

Shekulli: XX

Nga rrjetet sociale

Mbështetur nga:

Zhvillimi i Databazes është bërë i mundshëm me mbështetjen gjeneroze të Ambasadës Britanike në Prishtinë. Përmbajtja e shprehur në të, është përgjegjësi e Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit dhe nuk reflekton domosdoshmërisht pikëpamjet e donatorëve.
Projekti për zhvillimin e kësaj baze të të dhënave është implementuar nga Fondacioni Suedez për Trashëgimi Kulturore pa Kufij - CHwB.
© 2014 / Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit / Departamenti i Trashëgimisë së Kulturës.