Nekropoli tumular i Ponoshecit (Gjakovë)

Statusi

Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 2011

Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 2012

Historiku

Nekropoli tumular i Ponoshecit ndodhet në parcelat e tokave të njohur me toponimin lokal si Arëza, fare pranë përroit Labenicë. Kjo varrezë me tumula, është e grupuar në pesë tuma të evidentuara deri tani dhe shtrihet në një sipërfaqe prej rreth 5-6 ha. Tumat në përgjithësi kanë përmasa prej 12 deri në 18 m, ndërsa lartësia e tyre e ruajtur shkon deri në një metër. Gërmimet arkeologjike me karakter shpëtimi të zhvilluara gjatë vitit 2011 rezultuan me një koleksion të larmishëm të gjetjeve të luajtshme dhe të tipareve arkeologjike karakteristike për tumat Ilire. Rezultatet hodhën dritë mbi kronologjinë dhe kulturën materiale duke përcaktuar shtrirjen kohore që nga periudha e bronzit por me një theks të veçantë intensiteti më i madh i përdorimit dhe ripërdorimit të këtyre kodër varreve ndërlidhet me epokën e hekurit të shekujve XII-X p.e.s. si dhe fundit të kësaj kohe gjatë shekujve VI-IV p.e.s., që njihet dhe si lashtësia dardane.

Emërtimet dhe Referimet

Numri Unik: 003599

Emri: Nekropoli tumular i Ponoshecit

Klasa: Lokalitet Arkeologjik

Institucioni: IAK

Lokacioni

Shteti: Kosove

Komuna: Gjakovë

Qyteti/Fshati: Ponoshec

Lokaliteti: Arëza

Kodi Postar:

Emri i rrugës:

Lloji funksional dhe datimi

Lloji (Tipi):Arkeologjike

Periudha: Epoka e Hekurit

Shekulli:

Mbështetur nga:

Zhvillimi i Databazes është bërë i mundshëm me mbështetjen gjeneroze të Ambasadës Britanike në Prishtinë. Përmbajtja e shprehur në të, është përgjegjësi e Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit dhe nuk reflekton domosdoshmërisht pikëpamjet e donatorëve.
Projekti për zhvillimin e kësaj baze të të dhënave është implementuar nga Fondacioni Suedez për Trashëgimi Kulturore pa Kufij - CHwB.
© 2014 / Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit / Departamenti i Trashëgimisë së Kulturës.