Lokaliteti Arkeologjik Neolitik 'Te arat Kovaçe' në Barilevë (Prishtinë)

Statusi

Lloji i Mbrojtjes: Evidentuar Data e Mbrojtjes: 1960

Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 2011-2015

Historiku

Lokaliteti neolitik i Barilevës gjendet në fshatin me po të njëjtin emër, e pozicionuar në arealin e njohur si Arat Kovaçe, tokë punuese e cilësisë së lartë. Njoftimet e para për vlerën e këtij lokaliteti i kemi që në vitet ‘60, me rastin e gjetjes së rastësishme të një figurine shumë të veçantë e të dallueshme për kulturën Vinçase. Edhe ky lokalitet gjendet afër rrjedhjes së lumit (lumi Llap) që qartazi na ofron një pasqyrë të kohës se vendbanimet neolitike zakonisht kanë qenë të vendosura në zona pranë lumenjve dhe në toka të pasura me burime ujore. Gjatë vitit 2011, këtu u zhvilluan incizime gjeofizike me magnetometër, në një sipërfaqe të konsiderueshme; rezultate këto që konfirmuan potencialin e madh arkeologjik të këtij lokaliteti të hapur neolitik.

Emërtimet dhe Referimet

Numri Unik: 003593

Emri: Lokaliteti Arkeologjik Neolitik 'Te arat Kovaçe' në Barilevë

Klasa: Lokalitet Arkeologjik

Institucioni: IAK

Lokacioni

Shteti: Kosove

Komuna: Prishtinë

Qyteti/Fshati: Barilevë

Lokaliteti: 'Arat Kovaçe'

Kodi Postar: 10000

Emri i rrugës: Nuk ka

Lloji funksional dhe datimi

Lloji (Tipi):Arkeologjike

Periudha: Neolit

Shekulli:

Mbështetur nga:

Zhvillimi i Databazes është bërë i mundshëm me mbështetjen gjeneroze të Ambasadës Britanike në Prishtinë. Përmbajtja e shprehur në të, është përgjegjësi e Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit dhe nuk reflekton domosdoshmërisht pikëpamjet e donatorëve.
Projekti për zhvillimin e kësaj baze të të dhënave është implementuar nga Fondacioni Suedez për Trashëgimi Kulturore pa Kufij - CHwB.
© 2014 / Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit / Departamenti i Trashëgimisë së Kulturës.