Shtëpia e Ismet Zhavelit (Gjakovë)

Statusi

Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: Tetor-2012, Tetor 2013,-Tetor 2014

Historiku

Shtëpia e Ismet Zhavelit gjendet në “Çarshinë e Madhe” dhe është ndërtuar në shek. XIX. Ky objekt ka shërbyer për banim, të cilin funksion e kryen edhe sot. Hyn në rangun e shtëpive tradicionale qytetare. Është tip i shtëpisë me çardak katror, i ndërtuar në dy etazhe. Themelet janë nga guri, muret nga qerpiçi. Stili i ndërtimit është “bondruk”, qerpiçë me hatulla të drurit. Konstruksioni i katit dhe i kulmit është i ndërtuar nga druri dhe i mbuluar me qeramidhe tradicionale. Muret janë të suvatuara dhe gëlqerosura. Çardaku është i vendosur mbi dy shtylla, ku si specifikë që e veçon nga tipet e tjera të çardakëve që i hasim te ky lloj objekti janë profilet katrore në kënd të çardakut, e po ashtu edhe në këndet e objektit. Ndërsa, zonat që shënojnë ndarjen në mes të etazheve kanë dekore në formë bishtalecash. Karakteristikë tjetër e kësaj shtëpie është edhe profili i drurit në mes të dy shtyllave në çardak (përballë hyrjes kryesore). Çardaku është dekoruar me arabeska. Dyshemeja, tavani, dyert dhe dritaret janë të punuara nga druri. Gjatë viteve 2013 – 2014, është intervenuar me masa konservuese - restauruese, duke i kushtuar kujdes maksimal ruajtjes së elementeve origjinale. Punimet janë kryer në fasadën e objektit, në strehë, ndërsa në enterier është kryer konservimi i hajatit dhe është ndërtuar një banjo e re.

Emërtimet dhe Referimet

Numri Unik: 003502

Emri: Shtëpia e Ismet Zhavelit

Klasa: Monument

Institucioni: QRTK – Gjakovë

Lokacioni

Shteti: Kosove

Komuna: Gjakovë

Qyteti/Fshati: GJAKOVË-Qytet

Lokaliteti: "Rruga e Çabratit"

Kodi Postar: 50000

Emri i rrugës: Mithat Frashëri

Lloji funksional dhe datimi

Lloji (Tipi):Arkitektuale

Periudha: Osmane

Shekulli: XIX

Mbështetur nga:

Zhvillimi i Databazes është bërë i mundshëm me mbështetjen gjeneroze të Ambasadës Britanike në Prishtinë. Përmbajtja e shprehur në të, është përgjegjësi e Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit dhe nuk reflekton domosdoshmërisht pikëpamjet e donatorëve.
Projekti për zhvillimin e kësaj baze të të dhënave është implementuar nga Fondacioni Suedez për Trashëgimi Kulturore pa Kufij - CHwB.
© 2014 / Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit / Departamenti i Trashëgimisë së Kulturës.