Kulla e Isuf Sadikut (Gjakovë)

Statusi

Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: Tetor-2012, Tetor 2013,-Tetor 2014

Historiku

Kulla gjendet në fshatin Nivokaz dhe është ndërtuar në shek. XIX. I takon tipit të kullave trekatëshe (tipike për Rrafshin e Dukagjinit), dhe ka shërbyer kryesisht për banim. Kulla është e punuar nga materiali i gurit si në themele ashtu edhe në mure. Sipërfaqja më e madhe e mureve është punuar nga gurët e lumit në formë të çrregullt përveç këndeve të kullës dhe dyshekllëkut, që janë të punuara nga gurë të latuar. Muret e brendshme – ndarëse janë të punuara nga druri, me përforcime vertikale. Konstruksioni i ndërkatit është nga trarëza druri të bungut, me dysheme të punuar nga dërrasat. Kulmi po ashtu është i punuar nga trarë dhe mahi druri e të mbuluara me tjegulla mediterane. Fillimisht, kulmi ishte i mbuluar me qeramidhe tradicionale, të cilat u zëvendësuan me tjegulla pas punimeve konservuese- restauruese të kryera gjatë vitit 2014. Streha është e formuar nga dy dalje anëcakë, me pllaka guri deri në 20 cm. Përdhesja si zakonisht është përdorur si ahur. Kati i parë për banorë të shtëpisë ndërsa kati i dytë, që përbëhet nga oda e mysafirëve dhe dyshekllëku, kanë qenë të dedikuara për pritjen e mysafirëve. Dera dhe hapjet janë të ruajtura përveç tri prej tyre që janë të ndryshuara. Gjatë punimeve të cekura më lart janë sanuar edhe dëmtimet e shumta në muret e jashtme të kullës, kurse në enterier nuk është intervenuar fare. Prandaj tavanet, dyshemetë, vatra, shkallët dhe dyshekllëku janë në gjendjen siç kanë qenë në fillim.

Emërtimet dhe Referimet

Numri Unik: 003497

Emri: Kulla e Isuf Sadikut

Klasa: Monument

Institucioni: QRTK – Gjakovë

Lokacioni

Shteti: Kosove

Komuna: Gjakovë

Qyteti/Fshati: Fshati Nivokaz-Gjakovë

Lokaliteti: Fshati Nivokaz

Kodi Postar: 50000

Emri i rrugës: Fshati Nivokaz

Lloji funksional dhe datimi

Lloji (Tipi):Arkitektuale

Periudha: Osmane

Shekulli: XIX

Mbështetur nga:

Zhvillimi i Databazes është bërë i mundshëm me mbështetjen gjeneroze të Ambasadës Britanike në Prishtinë. Përmbajtja e shprehur në të, është përgjegjësi e Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit dhe nuk reflekton domosdoshmërisht pikëpamjet e donatorëve.
Projekti për zhvillimin e kësaj baze të të dhënave është implementuar nga Fondacioni Suedez për Trashëgimi Kulturore pa Kufij - CHwB.
© 2014 / Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit / Departamenti i Trashëgimisë së Kulturës.