Ish Spitali i TBC - Ministria e Shëndetsisë (Prishtinë)

Statusi

Lloji i Mbrojtjes: Inventarizuar Data e Mbrojtjes: 2000

Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 2012

Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 2013

Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 2014

Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 2015

Historiku

Ndërtesa P+1 në të cilën vepron Ministria e Shëndetësisë është ndërtuar në shek. XX dhe gjendet në lagjen “Arbëria” në Prishtinë. Ndërtesa i takon arkitekturës së periudhës së modernizmit me elemente neoklasike. Karakterizohet me shtrirje horizontale simetrike me thjeshtësi të formave gjeometrike, me dekore të theksuara përreth kornizës së dritareve në përdhese. Hyrja theksohet nga parahyrësja që del nga gabariti në formë prizmatike me përfundim në formë timpanoni. Ndërtesës i janë ndërruar dritaret dhe organizimi i brendshëm i është përshtatur funksionit të ri të Ministrisë. Nga jashtë ndërtesa nuk ka pësuar ndryshime.

Emërtimet dhe Referimet

Numri Unik: 003404

Emri: Ish Spitali i TBC - Ministria e Shëndetsisë

Klasa: Monument

Institucioni: QRTK - Prishtinë

Lokacioni

Shteti: Kosove

Komuna: Prishtinë

Qyteti/Fshati: Prishtinë

Lokaliteti:

Kodi Postar: 10000

Emri i rrugës: Rr. Zagrebi

Lloji funksional dhe datimi

Lloji (Tipi):Arkitektuale

Periudha:

Shekulli: XX

Mbështetur nga:

Zhvillimi i Databazes është bërë i mundshëm me mbështetjen gjeneroze të Ambasadës Britanike në Prishtinë. Përmbajtja e shprehur në të, është përgjegjësi e Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit dhe nuk reflekton domosdoshmërisht pikëpamjet e donatorëve.
Projekti për zhvillimin e kësaj baze të të dhënave është implementuar nga Fondacioni Suedez për Trashëgimi Kulturore pa Kufij - CHwB.
© 2014 / Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit / Departamenti i Trashëgimisë së Kulturës.