Kisha e Shën Gjergjit (Sinodale) (Prizren)

Statusi

Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 2011

Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 2014-2015

Historiku

Kisha e Shën Gjergjit (Sinodale) gjendet në pjesën e vjetër të qytetit, në lagjen Qafë-pazari përballë kishës së Shën Gjergj-Runoviqit. Objekti është ndërtuar në vitin 1887, kurse më vonë në vitin 1903 është ndërtuar këmbanara. Është kishë tri anijatëshe, e ndërtuar me gur të gdhendur të lidhur me llaç gëlqeror, kurse pjesa e këmbënares është ndërtuar me tulla të lidhur me llaç gëlqeror. Pjesa e jashtme nuk është e suvatuar, ku vërehet mirë struktura e mureve. Kisha mbulohet me kulm dy ujor, të mbuluar me pllaka plumbi. Posedon dy hyrje, hyrja kryesore nga ana perëndimore dhe një hyrje nga ana jugore. Në pjesën lindore ndodhet absida gjysmë harkore kurse në pjesën perëndimore dhe jugore pranë hyrjeve ndodhet streha e cila mbështetet mbi shtylla guri me prerje rrethore. Në enterier, në anën lindore gjendet altari në formë gjysmëharkore, para altarit gjendet naosi i cili ndahet nga narteksi me një shkallë. Në pjesën perëndimore të enterierit, respektivisht mbi portën hyrëse ndodhet galeria, kurse në pjesët jugore dhe perëndimore nga altari ndodhet proskomodia dhe diakonikoni. Në kuadër të kompleksit të kishës, gjendet edhe Kisha e vjetër e Shën Gjergjit – Runoviç, ndërtesa që është shfrytëzuar si Konsullatë Rusë gjatë shek. XIX, konaku dhe shtëpia e mysafirëve. Gjatë viteve 2005-2010 janë kryer disa intervenime restauruese, me ç’rast është bërë pastrimi i kishës dhe rrethinës së saj, pastrimi dhe riparimi i gurëve dhe të dëmtuara në mure, rindërtimi i qemerëve dhe kupolës nga guri, montimi i kulmit të ri nga druri, instalimet elektrike, rindërtimi i enterierit dhe montimi i këmbanave, rindërtimi i konakut qendror dhe shtëpisë së mysafirëve në oborr të kishës.

Emërtimet dhe Referimet

Numri Unik: 003390

Emri: Kisha e Shën Gjergjit (Sinodale)

Klasa: Monument

Institucioni: QRTK – Prizren

Lokacioni

Shteti: Kosove

Komuna: Prizren

Qyteti/Fshati: Prizren

Lokaliteti: "Qafa e pazarit" - Sheshi Shatërvan

Kodi Postar: 20000

Emri i rrugës: Marin Barleti 1

Lloji funksional dhe datimi

Lloji (Tipi):Arkitektuale

Periudha: Mesjetë e Vonë

Shekulli: XIX

Mbështetur nga:

Zhvillimi i Databazes është bërë i mundshëm me mbështetjen gjeneroze të Ambasadës Britanike në Prishtinë. Përmbajtja e shprehur në të, është përgjegjësi e Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit dhe nuk reflekton domosdoshmërisht pikëpamjet e donatorëve.
Projekti për zhvillimin e kësaj baze të të dhënave është implementuar nga Fondacioni Suedez për Trashëgimi Kulturore pa Kufij - CHwB.
© 2014 / Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit / Departamenti i Trashëgimisë së Kulturës.