Ish Hotel Unioni (Prishtinë)

Statusi

Lloji i Mbrojtjes: Tjetër Data e Mbrojtjes: 6/90

Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 2012

Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 2013

Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 2014

Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 2015

Historiku

Ndërtesa e ish-Hotel “Union”, aktualisht ndërtesë e Qendrës Tregtare “Benetton”, është një prej shembujve të ndërtesave të shquara të stilit arkitektonik të modernizmit, në periudhën e ndikimit austro-hungarez në Prishtinë, e ndërtuar në shekullin XX,saktësisht në vitin 1927. Ndërtesa ka planimetri në formë të shkronjës “L” me një sipërfaqe prej 500 m². Sipas etazheve është e ndarë në bodrum, dy etazhe dhe nënkulm të tipit “mansarde”. Dominon vëllimi qendror i fasadës së ndërtesës, i realizuar në vendtakimin e dy krahëve të ndërtesës, në formë harkore, me kulm në formë shatori rrethor. Hyrja në kënd të ndërtesës është e theksuar me shtylla ndërsa dritaret janë të theksuara me dy shtylla dhe arkitrarë në formë timpanoni. Ndërtesa është realizuar për të kryer funksione hotelerie. Në fillim është quajtur Hotel “Nacional”, ndërsa gjatë Luftës së Dytë Botërore ndryshon emrin në Hotel “Skender Beg”, pas luftës ndryshon përsëri emrin në “Nova Jugoslavija” dhe dekadave të fundit të shek. XX dhe deri në vitin 2013 quhet Hotel “Union” dhe pas këtij viti kalon në funksion afarist-tregtar të quajtur Qendra Tregtare “Benetton”. Materialet e ndërtimit janë tradicionale, gurë, tulla të argjilës së pjekur dhe konstruksionet nga druri. Dominon mbulesa me pllaka të petëzuara të bakrit. Objekti gjatë kohës ka pësuar transformime kryesisht të vogla. Në vitin 2009 objekti është djegur. Gjatë shndërrimit në qendër tregtare mbështjellësi i objektit është ruajtur ndërsa brenda struktura e objektit është transformuar krejtësisht për t’i shërbyer funksionit të ri me plan të hapur. Ndërtesës i janë ndërruar dritaret e djegura dhe kulmi i është rindërtuar. Dy kënde të ndërtesës janë hapur për t’u vitrifikuar dhe kulmit i është shtuar një hapësirë në formën “L” të lakuar. Objekti sot është gjendje të mirë.

Emërtimet dhe Referimet

Numri Unik: 003341

Emri: Ish Hotel Unioni

Klasa: Monument

Institucioni: QRTK - Prishtinë

Lokacioni

Shteti: Kosove

Komuna: Prishtinë

Qyteti/Fshati: Prishtinë

Lokaliteti: Sheshi Dr. Ibrahim Rugova

Kodi Postar: 10000

Emri i rrugës: Bulevadri Nënë Tereza

Lloji funksional dhe datimi

Lloji (Tipi):Arkitektuale

Periudha:

Shekulli: XX

Mbështetur nga:

Zhvillimi i Databazes është bërë i mundshëm me mbështetjen gjeneroze të Ambasadës Britanike në Prishtinë. Përmbajtja e shprehur në të, është përgjegjësi e Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit dhe nuk reflekton domosdoshmërisht pikëpamjet e donatorëve.
Projekti për zhvillimin e kësaj baze të të dhënave është implementuar nga Fondacioni Suedez për Trashëgimi Kulturore pa Kufij - CHwB.
© 2014 / Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit / Departamenti i Trashëgimisë së Kulturës.