Shtëpi banimi e Hyjnilerëve (Prishtinë)

Statusi

Lloji i Mbrojtjes: Tjetër Data e Mbrojtjes: 02-161/1967

Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 2012

Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 2013

Historiku

Shtëpia e Hyjnilerëve i përket tipit të shtëpive qytetare të ndërtuara kah fundi i shek. XVIII dhe fillimi i shek. XX. Pjesa qendrore e shtëpisë është divanhanja në të cilën arrihet prej përdheses përmes shkallëve gjysmë rrethore nga druri. Divanhanja paraqitet në pjesën e nxjerrë në këndin e fasadës kryesore. Nga divanhanja hyhet në të gjitha dhomat me formë drejtkëndëshe. Ndërtesa ka dy etazhe, përdhesen dhe katin, pjesërisht me konstruksion të drurit të mbushur me qerpiçë. Pjesa kryesore e fasadës në vijë horizontale përmban dritaret nga druri, të cilat u japin ndriçim të gjitha hapësirave të brendshme. Kulmi është katër ujor dhe është i mbuluar me tjegulla tradicionale. Dhomat janë të pasura me tavane, dollapë dhe hamamxhikë të dekoruar nga druri i profilizuar. Kjo shtëpi paraqet një lloj të posaçëm të arkitekturës qytetare ballkanike.

Emërtimet dhe Referimet

Numri Unik: 002962

Emri: Shtëpi banimi e Hyjnilerëve

Klasa: Monument

Institucioni: QRTK - Prishtinë

Lokacioni

Shteti: Kosove

Komuna: Prishtinë

Qyteti/Fshati: Prishtinë

Lokaliteti:

Kodi Postar: 10000

Emri i rrugës: Rr. Kuvendi i Lezhës nr. 28

Lloji funksional dhe datimi

Lloji (Tipi):Arkitektuale

Periudha: Osmane

Shekulli: XIX

Mbështetur nga:

Zhvillimi i Databazes është bërë i mundshëm me mbështetjen gjeneroze të Ambasadës Britanike në Prishtinë. Përmbajtja e shprehur në të, është përgjegjësi e Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit dhe nuk reflekton domosdoshmërisht pikëpamjet e donatorëve.
Projekti për zhvillimin e kësaj baze të të dhënave është implementuar nga Fondacioni Suedez për Trashëgimi Kulturore pa Kufij - CHwB.
© 2014 / Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit / Departamenti i Trashëgimisë së Kulturës.