Kisha e Shën Nikollës në Drajqiq (Prizren)

Statusi

Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përhershme Data e Mbrojtjes: 02-239/58

Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 2010

Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 2011

Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 2012 - 2014

Historiku

Kisha e Shën Nikollës gjendet në fshatin Drajqiq të Prizrenit. Kjo paraqet një ndërtesë të vogël, të ndërtuar në fund të shek. XVI. Baza e objektit është drejtkëndëshe e ndërtuar me gurë. Gjysma e kishës nga jashtë është e suvatuar, përderisa në gjysmën tjetër ende vërehet tekstura me gurë. Më vonë, në vitin 1925 është shtuar këmbanara si aneks i veçantë. Enterieri i kishës dhe i aneksit të këmbanares është komplet i suvatuar. Objekti është një anijatësh, me qemer gjysmë-harkor dhe i mbuluar me kulm dy ujor me tjegulla të reja argjile. Afreskat që e pasurojnë enterierin janë punuar në një stil të veçantë që nuk është i zakonshëm as për periudhën e as për vendin ku është ndërtuar kisha. Në hapësirën e brendshme janë vendosur edhe ikonat e pikturuara në dru. Ikonostasi prej drurit është ngjyrosur me ngjyra intenzive, me të kuqe dhe me të verdhë. Në afërsi të kishës gjendet këmbanara e vjetër dhe varrezat e vjetra. Gjatë periudhave të ndryshme kohore janë bërë disa restaurime në objekt.

Emërtimet dhe Referimet

Numri Unik: 002953

Emri: Kisha e Shën Nikollës në Drajqiq

Klasa: Monument

Institucioni: QRTK – Prizren

Lokacioni

Shteti: Kosove

Komuna: Prizren

Qyteti/Fshati: Drajqiq

Lokaliteti: Në qendër të fshatit

Kodi Postar:

Emri i rrugës:

Lloji funksional dhe datimi

Lloji (Tipi):Arkitektuale

Periudha:

Shekulli: XVI

Mbështetur nga:

Zhvillimi i Databazes është bërë i mundshëm me mbështetjen gjeneroze të Ambasadës Britanike në Prishtinë. Përmbajtja e shprehur në të, është përgjegjësi e Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit dhe nuk reflekton domosdoshmërisht pikëpamjet e donatorëve.
Projekti për zhvillimin e kësaj baze të të dhënave është implementuar nga Fondacioni Suedez për Trashëgimi Kulturore pa Kufij - CHwB.
© 2014 / Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit / Departamenti i Trashëgimisë së Kulturës.