Kisha e Shën Premtës në Mushnikovë (Prizren)

Statusi

Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përhershme Data e Mbrojtjes: 508/56

Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 2010

Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 2011

Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 2012 - 2014

Historiku

Në fshatin Mushnikovë të Prizrenit gjendet Kisha e Shën Premtes. Kjo kishë është një objekt njëaniatësh me dimensione të vogla, me absidë pak të nxjerrë jashtë. Konstruksioni i brendshëm përbëhet nga qemerët gjysmërrethorë, kurse mbi të gjendet pullazi dy ujor i mbuluar nga rrasat. Struktura e mureve përbëhet prej gurëve-shtufe të lidhur me llaç. Nga ana e jashtme objekti është i pa suvatosur, ndërsa enterieri është i suvatosur. Dyshemeja është e shtruar me pllaka guri. Afreskat janë ekzemplarë të mjeshtërve nga shek. XVI. Në murin jugor gjendet porteti i Shën Pjetrit dhe Shën Palit të përqafuar. Ikonostasi është punuar prej drurit dhe është ngjyrosur me ngjyrë të kaltër. Në vitin 1920 pranë objektit nga ana perëndimore ndërtohet këmbanarja tetëkëndëshe. Këmbana është dhuruar nga mërgimtarët dhe është shkrirë më 1927 në Beograd.

Emërtimet dhe Referimet

Numri Unik: 002951

Emri: Kisha e Shën Premtës në Mushnikovë

Klasa: Monument

Institucioni: QRTK – Prizren

Lokacioni

Shteti: Kosove

Komuna: Prizren

Qyteti/Fshati: Mushnikovë

Lokaliteti: Qendra e fshatit

Kodi Postar:

Emri i rrugës:

Lloji funksional dhe datimi

Lloji (Tipi):Arkitektuale

Periudha: Mesjetë e Vonë

Shekulli: XVI

Mbështetur nga:

Zhvillimi i Databazes është bërë i mundshëm me mbështetjen gjeneroze të Ambasadës Britanike në Prishtinë. Përmbajtja e shprehur në të, është përgjegjësi e Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit dhe nuk reflekton domosdoshmërisht pikëpamjet e donatorëve.
Projekti për zhvillimin e kësaj baze të të dhënave është implementuar nga Fondacioni Suedez për Trashëgimi Kulturore pa Kufij - CHwB.
© 2014 / Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit / Departamenti i Trashëgimisë së Kulturës.