()

Statusi

Historiku

Emërtimet dhe Referimet

Numri Unik:

Emri:

Klasa:

Institucioni:

Lokacioni

Shteti:

Komuna:

Qyteti/Fshati:

Lokaliteti:

Kodi Postar:

Emri i rrugës:

Lloji funksional dhe datimi

Lloji (Tipi):

Periudha:

Shekulli:

Mbështetur nga:

Zhvillimi i Databazes është bërë i mundshëm me mbështetjen gjeneroze të Ambasadës Britanike në Prishtinë. Përmbajtja e shprehur në të, është përgjegjësi e Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit dhe nuk reflekton domosdoshmërisht pikëpamjet e donatorëve.
Projekti për zhvillimin e kësaj baze të të dhënave është implementuar nga Fondacioni Suedez për Trashëgimi Kulturore pa Kufij - CHwB.
© 2014 / Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit / Departamenti i Trashëgimisë së Kulturës.