Shtëpia e Selim Bakijës (Gjakovë)

Statusi

Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përhershme Data e Mbrojtjes: E.K.nr.890/50 ,dat.08.08.1950

Historiku

Shtëpia e Selim Bakijës gjendet në rrugën “Skënderbeu” në lagjen e quajtur “Çarshia e Vogël”. Objekti është ndërtuar në vitin 1910. Ky objekt ka shërbyer si shtëpi banimi. Ky objekt ka rëndësi të madhe historike sepse këtu u lind heroi kombëtarë i LNÇ-së – Mustafa Bakija. Ky objekt ka vlera të mëdha arkitektonike të shtëpisë tipike tradicionale qytetare. Shtëpia është e ndarë në dy pjesë, ku njëra është rindërtuar dhe nuk ka mbetur asgjë nga origjinali, përveç një pjese të strehës në anën veriore. Pjesa tjetër që i takon pronarit Sutki Bakija ka pësuar ndryshime më të vogla dhe i është adaptuar jetës bashkëkohore. Është me interes të ceket se këtë shtëpi e karakterizon një lidhshmëri e kthinave, një pasuri ornamentesh të ruajtur mjaft mirë dhe streha me gjatësi 2,20 m, e cila është po ashtu e ruajtur në pjesën e familjes Bakija.

Emërtimet dhe Referimet

Numri Unik: 002743

Emri: Shtëpia e Selim Bakijës

Klasa: Monument

Institucioni: QRTK – Gjakovë

Lokacioni

Shteti: Kosove

Komuna: Gjakovë

Qyteti/Fshati: Qytet-Gjakovë

Lokaliteti: Çarshia e Vogël

Kodi Postar: 50000

Emri i rrugës: “Skënderbeu”

Lloji funksional dhe datimi

Lloji (Tipi):Arkitektuale

Periudha: Moderne

Shekulli: XX

Mbështetur nga:

Zhvillimi i Databazes është bërë i mundshëm me mbështetjen gjeneroze të Ambasadës Britanike në Prishtinë. Përmbajtja e shprehur në të, është përgjegjësi e Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit dhe nuk reflekton domosdoshmërisht pikëpamjet e donatorëve.
Projekti për zhvillimin e kësaj baze të të dhënave është implementuar nga Fondacioni Suedez për Trashëgimi Kulturore pa Kufij - CHwB.
© 2014 / Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit / Departamenti i Trashëgimisë së Kulturës.