Arkivi i Prishtinës (Prishtinë)

Statusi

Lloji i Mbrojtjes: Inventarizuar Data e Mbrojtjes: 01.12.2000

Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 2012

Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 2013

Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 2014

Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 2015

Historiku

Ndërtesa e Arkivit Qendror të Prishtinës (AQP-së), ish-Shkolla e Mesme Teknike, gjendet në zonën e parë të trashëgimisë kulturo-historike të qytetit të Prishtinës. Viti i saktë i ndërtimit nuk dihet, por sipas të dhënave supozohet se është ndërtuar kah fundi i shek.XIX nga arkitekt i panjohur. Ndërtesa ka tipare të stilit neoklasik, fasada është simetrike dhe e thjeshtë e dekoruar me pilastra dhe kate të përfunduara me friz, të cilat e karakterizojnë horizontalitetin e ndërtesës. Ndërtesa është e mbuluar me kulm katërujor. Përbëhet nga bodrumi, përdhesja dhe kati. Secili etazh ka rreth 460 m², që do të thotë se objekti gjithsej është 1380 m². Fasada e këtij objekti ndonjëherë vetëm është ngjyrosur. Në kohën e Turqisë ishte pronë e Pashës (emri i panjohur) dhe shërbente si burg. Pas Luftës së Dytë Botërore shërbeu si shkollë profesionale (shkollë e zanatlinjve), shkollë e nxënësve në ekonomi 1947-1951. Ndërtesa shërbeu si konvikt i nxënësve të Gjimnazit “Ivo Llolla Ribar” më 1951-1957. Pas suprimimit të Autonomisë së Kosovës, shkolla u shfrytëzua nga refugjatët për 10 vite, refugjatë nga Kroacia dhe Bosnja. Pas luftës së vitit 1999 OSCE e bëri meremetimin dhe u shfrytëzua si shkollë e mesme teknike deri në vitin 2002-2003. Në vitin 2004 nga Kuvendi Komunal i Prishtinës iu dha në shfrytëzim Arkivit të Qytetit të Prishtinës, mirëpo objekti nuk i plotëson kushtet për këtë lloj qëllimi.

Emërtimet dhe Referimet

Numri Unik: 002723

Emri: Arkivi i Prishtinës

Klasa: Monument

Institucioni: QRTK - Prishtinë

Lokacioni

Shteti: Kosove

Komuna: Prishtinë

Qyteti/Fshati: Prishtinë

Lokaliteti: Qendra historike e qytetit të Prishtinës

Kodi Postar: 10000

Emri i rrugës: Rr. Ibrahim Lutfiu, Ish"Nazmi Gafurri" Nr.23

Lloji funksional dhe datimi

Lloji (Tipi):Arkitektuale

Periudha:

Shekulli: XIX

Mbështetur nga:

Zhvillimi i Databazes është bërë i mundshëm me mbështetjen gjeneroze të Ambasadës Britanike në Prishtinë. Përmbajtja e shprehur në të, është përgjegjësi e Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit dhe nuk reflekton domosdoshmërisht pikëpamjet e donatorëve.
Projekti për zhvillimin e kësaj baze të të dhënave është implementuar nga Fondacioni Suedez për Trashëgimi Kulturore pa Kufij - CHwB.
© 2014 / Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit / Departamenti i Trashëgimisë së Kulturës.