Mulliri me Kulle i Ali Bel Bicaj (Istog)

Statusi

Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përhershme Data e Mbrojtjes: 877/2012

Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 2011

Historiku

Historiku për Intervenimin emergjent të Mullirit me kullë të Ali Bel Bicajt në Vrellë – K.K.Istog Rreziku i lartë i humbjes se këtij objekti/monomenti me vlera te lashta kulturore, historike pozita e tij gjeografike, rëndesia e tij historike dhe kalimi nëpër kohëra të ndryshme të këtij objekti e bëjnë shumë të rëndesishme në ketë rajon dhe më gjerë. Ky objekt është në listen e inventarizimit trashigimisë kulturore shumë të rëndesishme në Istog. Kullë-mulliri si objekt i ka shërbyer shumë këtij rajoni për blurje të grurit dhe misrit, ka hye në funksion me anë të ujit.Iishte katërkendshe dhe me një çati katërujorshe.Etazhiteti i mullirit është P+1 i ndërtuar në shek. XX. Kullë -mulliri ka qenë gjithmon mulli në katë dhe i ndertuar në formë të kullës. Mulliri sherbente për bluarje, ndërsa pjesa tjetër sherbente për banim të pronarve të mullirit si dhe të ndoni nevojtari të rastit.Mulliri-kullë sot është jashtë prdorimit. Mulliri është djegur gjatë vitit 1999, dhe sot ekzistojnë vetëm muret e objektit. Duke parë rëndësin e objektit dhe gjendjen e tij, kemi kerkuar intervenim emergjent për ruajtjen e këti objekti me ranësi. Mulliri është i ndertuar në ngastren katstrale nr. 70806008 - 251, nga guri dhe druari. Është inkuadruar në listen e monumenteve nën mbrojtje përkohëshme me numrin rendor në listë: 877 dhe në detabaz me numrin:002560, si monument më randësi të madhe arkitekturore dhe industriale. 1. Dr. Fejaz Drançolli: Kullat shqiptare, Prishtinë 2001. 2. MKRS: Trashëgimia e evidentuar në Kosovë, Prishtinë 2005. 3. Sejdi Berisha: Zejtaria, pejë 1995

Emërtimet dhe Referimet

Numri Unik: 002560

Emri: Mulliri me Kulle i Ali Bel Bicaj

Klasa: Monument

Institucioni: QRTK – Pejë

Lokacioni

Shteti: Kosove

Komuna: Istog

Qyteti/Fshati: Fshati-Vrellë

Lokaliteti: Fshati Vrellë - Istog

Kodi Postar: 31000

Emri i rrugës: Vrellë - Istog

Lloji funksional dhe datimi

Lloji (Tipi):Arkitektuale

Periudha: Moderne

Shekulli: XX

Mbështetur nga:

Zhvillimi i Databazes është bërë i mundshëm me mbështetjen gjeneroze të Ambasadës Britanike në Prishtinë. Përmbajtja e shprehur në të, është përgjegjësi e Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit dhe nuk reflekton domosdoshmërisht pikëpamjet e donatorëve.
Projekti për zhvillimin e kësaj baze të të dhënave është implementuar nga Fondacioni Suedez për Trashëgimi Kulturore pa Kufij - CHwB.
© 2014 / Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit / Departamenti i Trashëgimisë së Kulturës.