XHAMIA E FSHATIT SMOLICË (Gjakovë)

Statusi

Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: Tetor-2012, Tetor 2013,-Tetor 2014

Historiku

Xhamia gjendet në hyrje të fshatit Smolicë. Kjo ndërtesë është ndërtuar në fillim të shekullit XIX dhe është simbol i rezistencës. Xhamia është me bazë katrore, e ndërtuar kryesisht nga gurët e lumit me hatulla, ndërsa gurët e gdhendur janë përdorur për ndërtimin e skajeve të objektit, për elemente të dritareve dhe harkut të derës hyrëse. Gjithashtu gurët e gdhendur janë përdorur për ndërtimin e kurorës së mureve ose simsit. Konstruksioni i kulmit ka qenë nga druri, i mbuluar me tjegulla tradicionale. Hyrja për në xhami është nga ana veriore dhe është e theksuar me portalin nga gurët e gdhendur që përfundon me hark të dyfishtë. Dritaret janë të vendosura në rende, në përdhese dritaret janë në formë katrore me gurin e gdhendur në formë harku që është i vendosur mbi të dhe të dekoruara me gurë më të vegjël, po ashtu në formë harku. Nga ana lindore dhe jugore janë të vendosura nga dy dritare, kurse nga ana perëndimore vetëm një. Në etazh nga secila anë është e vendosur nga një dritare në formë rrethi.

Emërtimet dhe Referimet

Numri Unik: 002482

Emri: XHAMIA E FSHATIT SMOLICË

Klasa: Monument

Institucioni: QRTK – Gjakovë

Lokacioni

Shteti: Kosove

Komuna: Gjakovë

Qyteti/Fshati: Fshati Smolicë - Gjakovë

Lokaliteti: Fshati Smolicë

Kodi Postar: 50000

Emri i rrugës: Fshati Smolicë

Lloji funksional dhe datimi

Lloji (Tipi):Arkitektuale

Periudha: Osmane

Shekulli: XIX

Mbështetur nga:

Zhvillimi i Databazes është bërë i mundshëm me mbështetjen gjeneroze të Ambasadës Britanike në Prishtinë. Përmbajtja e shprehur në të, është përgjegjësi e Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit dhe nuk reflekton domosdoshmërisht pikëpamjet e donatorëve.
Projekti për zhvillimin e kësaj baze të të dhënave është implementuar nga Fondacioni Suedez për Trashëgimi Kulturore pa Kufij - CHwB.
© 2014 / Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit / Departamenti i Trashëgimisë së Kulturës.