Lokaliteti Arkeologjik-fortifikata Suka e Cërmjanit (Gjakovë)

Statusi

Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përhershme Data e Mbrojtjes: E.K. 02-108/70

Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 2012-2014

Historiku

Mbi një kodër të lartë rreth 500 metër mbi nivelin e detit, në pjesën veriore të fshatit Cërmjan, me një pozitë dominuese gjeostrategjike, pozicionohet Suka e Cërmjanit një vend gjetje arkeologjike njohur dhe si Kështjella e Cërmjanit. Muret e saj përcjellin izohipsat e konfiguracionit të terrenit shkëmbor në një sipërfaqe prej rreth 1.3 hektarë. Kështjella e Sukës së Cërmjanit i ka të gjitha tiparet e një vendbanimi të fortifikuar të Antikitetit të Vonë, por në bazë të dokumentimit arkeologjik, aty është dëshmuar vazhdimësia e jetës që nga Periudha e Hekurit e deri te Periudha e Mesjetës së Hershme. E veçanta e kësaj kështjelle është komunikimi visual me; Kështjellën e Dollcit dhe kështjellën e Jerinës së Pogragjës të Klinës në veri, me kështjellën e Radacit dhe të Jabllanicës së Pejës në veriperëndim, qyteti i Gjakovës shihet në horizont drejt jugperëndimit, fortesa e Zatriqit të Rahovecit shihet në verilindje-lindje, si dhe drejt jugut shfaqen peizazhet e kodrinave dhe fushave të cilat shkojnë deri tek këmbët e bjeshkës së Pashtrikut.

Emërtimet dhe Referimet

Numri Unik: 002085

Emri: Lokaliteti Arkeologjik-fortifikata Suka e Cërmjanit

Klasa: Ansambël

Institucioni: IAK

Lokacioni

Shteti: Kosove

Komuna: Gjakovë

Qyteti/Fshati: Cermjan

Lokaliteti: Suka e Cermjanit

Kodi Postar: 50000

Emri i rrugës:

Lloji funksional dhe datimi

Lloji (Tipi):Arkitektuale

Periudha: Epoka e Bronzit

Shekulli:

Mbështetur nga:

Zhvillimi i Databazes është bërë i mundshëm me mbështetjen gjeneroze të Ambasadës Britanike në Prishtinë. Përmbajtja e shprehur në të, është përgjegjësi e Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit dhe nuk reflekton domosdoshmërisht pikëpamjet e donatorëve.
Projekti për zhvillimin e kësaj baze të të dhënave është implementuar nga Fondacioni Suedez për Trashëgimi Kulturore pa Kufij - CHwB.
© 2014 / Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit / Departamenti i Trashëgimisë së Kulturës.