HANI I HARAQISË (Gjakovë)

Statusi

Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: Tetor-2012, Tetor 2013,-Tetor 2014

Historiku

Kompleksi Hani i Haraqisë gjendet në afërsi të Xhamisë së Hadumit, kjo dëshmon për vjetërsinë e këtyre objekteve. Objektet pjesën më të madhe të kohës kanë shërbyer si bujtinë (hotel), ku udhëtarët kanë ardhur në qytet për tregti, kanë fjetur, janë ushqyer dhe në oborrin e objektit (karvansarajet) i kanë lënë kafshët, që i kanë përdorur për transport. Ami Bue përmend në vitin 1835 hanin e bukur të Haraqisë dhe të Islam Agës në Gjakovë. Mylleri më 1838 përmend hanin dhe karvansarajin e madh të Gjakovës, që strehonte deri në 100 mysafirë, tregtarë me kafshët e tyre. Sot hani shërben si objekt hotelier dhe për organizime të ndryshme. Kompleksi në fjalë përbëhet nga Hani i Vjetër në përëndim dhe Hani i Ri në lindje. Hani i Vjetër supozohet të jetë ndërtuar pas ndërtimit të Xhamisë së Hadumit, ndërsa Hani i Ri është ndërtuar në vitin 1901. Hani i Vjetër është objekt i ndërtuar në dy etazhe. Përdhesa është e ndërtuar me gurë, ndërsa kati me tulla të pjekura dhe hatulla. Objekti përbëhet nga hajati, që është i vendosur në tërë gjatësinë e hanit me një çardak në mes, me dimensione të mëdha. Përdhesa është e përbërë nga një "triem" i hapur, në shtylla të drurit të bungut, të mbështetura në gurë të dekoruar. Të gjitha tavanet janë dekoruar nga druri i gdhendur, kurse hapësirat e brendshme të hanit janë të dekoruara me stil tradicional qytetar. Hani i Ri është i ndërtuar në dy etazhe: përdhesja nga guri, ndërsa kati nga tulla të pjekura me hatulla. Konstruksioni i meskatit është ndërtuar nga trarë të drurit. Po ashtu, edhe konstruksioni i kulmit është nga druri me strehë të gjatë, i mbuluar me tjegulla tradicionale. Tek objekti i Hanit të Vjetër karakteristikë është fakti se si trarët e konstruksionit të ndërkatit, e po ashtu edhe shtyllat e çardakut, dallohen për dimensionet e mëdha që kanë. Hanit të Ri në hapësirat e brendshme i janë ruajtur dekoret me stil tradicional qytetar. I vendosur në kryqëzimin e rrugës kryesore me rrugën e “Kutixhinjve”, kompleksi i Hanit të Haraqisë merr një pamje impozante dhe dominuese. Gjatë vitit 2005 në Hanin e Ri janë kryer punime konservuese si në enterier ashtu edhe në eksterier.

Emërtimet dhe Referimet

Numri Unik: 000864

Emri: HANI I HARAQISË

Klasa: Ansambël

Institucioni: QRTK – Gjakovë

Lokacioni

Shteti: Kosove

Komuna: Gjakovë

Qyteti/Fshati: Qytet-Gjakovë

Lokaliteti: "Çarshia e Madhe"

Kodi Postar: 50000

Emri i rrugës: Qazim Bakalli

Lloji funksional dhe datimi

Lloji (Tipi):Arkitektuale

Periudha: Osmane

Shekulli: XVII

Mbështetur nga:

Zhvillimi i Databazes është bërë i mundshëm me mbështetjen gjeneroze të Ambasadës Britanike në Prishtinë. Përmbajtja e shprehur në të, është përgjegjësi e Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit dhe nuk reflekton domosdoshmërisht pikëpamjet e donatorëve.
Projekti për zhvillimin e kësaj baze të të dhënave është implementuar nga Fondacioni Suedez për Trashëgimi Kulturore pa Kufij - CHwB.
© 2014 / Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit / Departamenti i Trashëgimisë së Kulturës.