Teqeja e Sheh Danjollit (Gjakovë)

Statusi

Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përhershme Data e Mbrojtjes: 15.05.1978 nr.02-217

Historiku

Objekti gjendet në rrugën kryesore në hyrje të qytetit nga Peja. Teqeja është ndërtuar nga Sheh Danjolli, ku edhe sot njihet me këtë emër. Objekti është ndërtuar në shek. XIX. Teqeja është ndërtesë sakrale-islamike dhe i takon sektit Rufaji. Ky objekt përbëhet prej pjesës kryesore samahanes-vendi ku bëhen ziqet dhe mblidhen për ceremoni të dervishëve, tyrbes me varreza të njerëzve eminentë të vendit si dhe teqesë. Samahanja ka një bazë katrore dhe brendësia e saj është dekoruar me piktura murale (figura gjeometrike arkitekturale dhe citate të Kuranit). Këto dekorime i takojnë periudhës së ndërtimit të këtij objekti. Muret mbajtëse të objektit janë me një hark, për ndërtim janë përdorur tullat e pjekura, tulla qerpiçi, llaç gëlqeror, llaç qerpiçi dhe mbulesa është me qeramidhe tradicionale.

Emërtimet dhe Referimet

Numri Unik: 000748

Emri: Teqeja e Sheh Danjollit

Klasa: Monument

Institucioni: QRTK – Gjakovë

Lokacioni

Shteti: Kosove

Komuna: Gjakovë

Qyteti/Fshati: Qytet-Gjakovë

Lokaliteti: Bashkësia lokale nr.1 – „Mahalla e Qerimit“

Kodi Postar: 50000

Emri i rrugës: Nënë Tereza

Lloji funksional dhe datimi

Lloji (Tipi):Arkitektuale

Periudha: Osmane

Shekulli: XIX

Mbështetur nga:

Zhvillimi i Databazes është bërë i mundshëm me mbështetjen gjeneroze të Ambasadës Britanike në Prishtinë. Përmbajtja e shprehur në të, është përgjegjësi e Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit dhe nuk reflekton domosdoshmërisht pikëpamjet e donatorëve.
Projekti për zhvillimin e kësaj baze të të dhënave është implementuar nga Fondacioni Suedez për Trashëgimi Kulturore pa Kufij - CHwB.
© 2014 / Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit / Departamenti i Trashëgimisë së Kulturës.