Shtëpia e familjes Fishekçiu (Prizren)

Statusi

Lloji i Mbrojtjes: Inventarizuar Data e Mbrojtjes: 2003

Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 2014-2015

Historiku

Shtëpia e Hëzër Fishekçiut gjendet në lagjen “Bazhdarhane”, me pjesën ballore të orientuar kah perëndimi. Në afërsi të shtëpisë gjenden disa shtëpi të tjera të vjetra: shtëpia e familjes Rekathati, shtëpia e familjes Agallari, shtëpia e familjes Okçaboll etj. Shtëpia u ndërtua në fund të shekullit XIX, gjegjësisht në vitin 1888 dhe ka shërbyer për banim gjatë tërë kohës. Themelet dhe një pjesë e mureve në përdhese janë të punuara me gurë lumi të lidhur me llaç gëlqeror, ndërsa pjesa tjetër me qerpiçë. Trashësia e mureve është deri 70cm, të lidhura me hatulla horizontale. Muret e katit janë të ndërtuara me sistemin “bondruk” të mbushura me qerpiçë, të lidhura me llaç balte, ku trashësia e mureve ndarëse është deri 20 cm, ndërsa muret mbajtëse deri 70 cm. Konstruksionet e meskatit dhe të kulmit janë punuar prej druri. Kulmi ka planimetri dyujore, i mbuluar me tjegulla mediterane të gjysmëluguara. Dyert dhe dritaret janë prej druri. Shtëpia ka planimetri drejtkëndëshe, është dykatëshe në formë simetrike, me hajat në përdhese. Në kuadër të shtëpisë gjendet oborri i shtruar me kalldrëm, në mes të cilit është muri, i cili e ndanë shtëpinë në dy pjesë, i ndërtuar në vitin 1977. Në eksterier veçohet fasada e punuar me mjeshtëri në stilin neoklasik, me disa zbukurime gjeometrike (në formë të katërkëndëshit, trekëndëshit dhe të rombit), si dhe motivin e diellit dhe të hënës. Ngjyrosja e fasadës është bërë nga pronarët. Në enterier gjenden pajisjet e paluajtshme: tavanet e thjeshta -“shishe”, dollapët prej druri, jyklykët, shkallët prej druri, raftet; pajisjet e luajtshme: legeni i banjës, enë bakri, një qilim etj. Sot shtëpia është akoma e banueshme. Shtëpia dhe oborri janë të ndara simetrikisht në dy pjesë me anë të murit dhe kanë dy pronarë. Në oborr është ndërtuar shtëpia e re.

Emërtimet dhe Referimet

Numri Unik: 000505

Emri: Shtëpia e familjes Fishekçiu

Klasa: Monument

Institucioni: QRTK – Prizren

Lokacioni

Shteti: Kosove

Komuna: Prizren

Qyteti/Fshati: Prizren

Lokaliteti: Lagjja “Bazhdarhane”

Kodi Postar: 20000

Emri i rrugës: Kosova

Lloji funksional dhe datimi

Lloji (Tipi):Arkitektuale

Periudha: Osmane

Shekulli: XIX

Mbështetur nga:

Zhvillimi i Databazes është bërë i mundshëm me mbështetjen gjeneroze të Ambasadës Britanike në Prishtinë. Përmbajtja e shprehur në të, është përgjegjësi e Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit dhe nuk reflekton domosdoshmërisht pikëpamjet e donatorëve.
Projekti për zhvillimin e kësaj baze të të dhënave është implementuar nga Fondacioni Suedez për Trashëgimi Kulturore pa Kufij - CHwB.
© 2014 / Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit / Departamenti i Trashëgimisë së Kulturës.