Kisha Katolike në Vinarc të epërm (Mitrovicë)

Statusi

Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 2079/2011 30.09.2011

Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 2171/2012 01.10.2012

Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 3755/2013 01.10.2013

Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 4164/2014 01.10.2014

Historiku

Në fshatin Vinarc, i cili gjendet 7-8 km larg Mitrovicës, gjendet Kisha Mortore, e ndërtuar (sipas disa hulumtimeve të papublikuara) në shek. XVIII nga mjeshtrit vendorë, me materiale vendore, për nevojat e komunitetit vendor katolik. Kisha Mortore në Vinarc shërbente për ritet e varrimit. Shfrytëzohej nga besimtarët e komunitetit katolik. Ky komunitet në periudha të ndryshme kohore është përkujdesur dhe e ka mirëmbajtur kishën. Kisha ndihmëse – varrore, së bashku me varreza në Vinarc, i përket tipit – objekt arkitektonik sakral, rural (P+0) i religjionit katolik. Kisha njëanijatëshe, me absidë me strukturë guri, është e mbuluar me qemer. Në gjysmën e dytë të shek. XX janë realizuar ndërhyrje në mbulesën e kulmit, me ç’rast qemeri është mbuluar me kulm dyfaqësor, me pllaka beton armeje, si dhe ka pasur intervenime në suvatimin e fasadave. Deri në periudhën e luftës së vitit 1999 kisha shfrytëzohej nga komuniteti serbo-ortodoks, e nga kjo periudhë kisha është jashtë funksionit. Në afërsi të objektit (breg në anën veriore të objektit), gjendet cisterna, rezervuari i ujit për furnizim me ujë të pijes. Sipas gojëdhënave flitet për një urë në afërsi të kishës. Gjatë luftës (1998/1999), objekti pësoi dëmtime (shkrime të grafiteve në enterier dhe eksterier, demolimi i derës së hyrjes, dëmtimi i shtresës së suvasë në enterier të shkaktuar nga zjarri dhe lagështia etj.). Objekti i ishte nënshtruar rreziqeve nga faktorët natyrorë, fizikë dhe ndryshimit shoqëror social. Ishte në gjendje shumë të rëndë, por falë intervenimeve emergjente që janë bërë në vitin 2012, me ç’rast investitore ishte MKRS-ja, objekti ka shpëtuar nga rreziqet natyrore. Sot, kisha është jashtë funksionit.

Emërtimet dhe Referimet

Numri Unik: 000479

Emri: Kisha Katolike në Vinarc të epërm

Klasa: Monument

Institucioni: QRTK – Mitrovicë

Lokacioni

Shteti: Kosove

Komuna: Mitrovicë

Qyteti/Fshati: Vinarc i epërm

Lokaliteti: Mitrovicë

Kodi Postar: 40000

Emri i rrugës:

Lloji funksional dhe datimi

Lloji (Tipi):Arkitektuale

Periudha:

Shekulli: XVIII

Mbështetur nga:

Zhvillimi i Databazes është bërë i mundshëm me mbështetjen gjeneroze të Ambasadës Britanike në Prishtinë. Përmbajtja e shprehur në të, është përgjegjësi e Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit dhe nuk reflekton domosdoshmërisht pikëpamjet e donatorëve.
Projekti për zhvillimin e kësaj baze të të dhënave është implementuar nga Fondacioni Suedez për Trashëgimi Kulturore pa Kufij - CHwB.
© 2014 / Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit / Departamenti i Trashëgimisë së Kulturës.