Teqja e Hafuz Halil Mripës (Mitrovicë)

Statusi

Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 2171/2012 01.10.2012

Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 3755/2013 01.10.2013

Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 4164/2014 01.10.2014

Historiku

Teqeja e Hafiz Halil Mripës, ndodhet në hyrje të fshatit Suhodoll i Poshtëm, larg 5 km nga qyteti i Mitrovicës. Hafiz Halil efendi Mripa (1892-1967), deri sa ishte në jetë, kishte shërbyer në teqenë e Junus Sabri efendiut. Hafiz Halil efendi Mripës ia ndërtuan tyrben nxënësit (ihvanet) e tij, në hyrje të Suhodollit të Poshtëm, në anën e djathtë të rrugës, në vitin 1967. Një vit më pas ihvanet e tij, ndërtuan edhe teqenë e Melamive. Truallin për tyrbe dhe teqe e ka falë Aga Rexhep Syla nga Suhodolli. Kompleksi i teqesë qysh nga fillimi e deri sot, funksionon si objekt për realizimin e ritualeve religjioze dhe të mësimeve të tarikatit Melamet-it/Melami. Në oborrin e teqesë ndodhet tyrbja. Tyrbja është e ndërtuar nga muret e beton armesë të veshura nga jashtë me mur guri. Tyrbja përbëhet nga një hapësirë me etazhitet njëkatësh me planimetri tetë këndore, kulmi me kupolë është i punuar nga konstruksioni beton arme kurse mbulesa është realizuar nga llamarina. Dera hyrëse për në Tyrbe është e hapur nga ana veriore, ndërsa në murin ku është e vendosur pllaka me mbishkrim osman është e hapur një dritare katër këndore. Anët tjera janë pa hapje. Në oborrin e rrethuar të teqesë, ndodhen varrezat e komunitetit Melami. Gjatë luftës (1998-1999) teqeja u dogj. Me mjete dhe vullnetin e tyre, menjëherë pas luftës, komuniteti vendor e rindërtuan.

Emërtimet dhe Referimet

Numri Unik: 000474

Emri: Teqja e Hafuz Halil Mripës

Klasa: Monument

Institucioni: QRTK – Mitrovicë

Lokacioni

Shteti: Kosove

Komuna: Mitrovicë

Qyteti/Fshati: Suhodoll i Poshtëm

Lokaliteti: Mitrovicë

Kodi Postar: 40000

Emri i rrugës:

Lloji funksional dhe datimi

Lloji (Tipi):Arkitektuale

Periudha: Moderne

Shekulli: XX

Mbështetur nga:

Zhvillimi i Databazes është bërë i mundshëm me mbështetjen gjeneroze të Ambasadës Britanike në Prishtinë. Përmbajtja e shprehur në të, është përgjegjësi e Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit dhe nuk reflekton domosdoshmërisht pikëpamjet e donatorëve.
Projekti për zhvillimin e kësaj baze të të dhënave është implementuar nga Fondacioni Suedez për Trashëgimi Kulturore pa Kufij - CHwB.
© 2014 / Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit / Departamenti i Trashëgimisë së Kulturës.