Teqja e Kaderive (Kurillë) (Prizren)

Statusi

Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përhershme Data e Mbrojtjes: 17/74

Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 2010

Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 2011

Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 2012

Historiku

Teqja e Kaderive, dega Zingjirli gjendet në lagjen e Kurillës në pjesën veri-lindore të Prizrenit. Ky tarikat është ndër më të vjetrit në Prizren. Është themeluar rreth viteve1655 nga Sheh Hasan-baba nga Horosani. Kompleksi i teqes përbëhet prej disa objekteve: Teqja me sallën e lutjes – Semahane dhe dhomën e Shehut. Oborri ku gjendet një çeshme e vjetër nga guri, me mbishkrim në gjuhën Arabe. Në pjesën veri-lindore gjendet tyrbja dhe varrezat e vjetra të shehlerëve dhe themeluesve të tarikatit Kaderi. Objektet e banimit për familjarët e Shehut dhe objektet përcjellëse. Hyrja në kompleks realizohet nëpërmjet portës së vjetër gjysmëharkore, në pjesën lindore. Enterieri i Semahanes është i pasur me elemente të vjetra që i përkisnin themeluesve të tarikatit Kaderi dhe Shehlerëve. Nga elementet e ruajtura deri më sot vlen të përmenden Gur i vjetër i cili simbolizon vendin ku është caktuar ndërtimi i teqes; Armë të vjetra; Instrumente muzikore dhe Flamuj të vjetër me mbishkrim në gjuhën arabe që i takonin Shehlerëve të teqes.

Emërtimet dhe Referimet

Numri Unik: 000406

Emri: Teqja e Kaderive (Kurillë)

Klasa: Monument

Institucioni: QRTK – Prizren

Lokacioni

Shteti: Kosove

Komuna: Prizren

Qyteti/Fshati: Prizren

Lokaliteti: Kurillë

Kodi Postar: 20000

Emri i rrugës: Kurilla

Lloji funksional dhe datimi

Lloji (Tipi):Arkitektuale

Periudha: Osmane

Shekulli: XVII

Mbështetur nga:

Zhvillimi i Databazes është bërë i mundshëm me mbështetjen gjeneroze të Ambasadës Britanike në Prishtinë. Përmbajtja e shprehur në të, është përgjegjësi e Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit dhe nuk reflekton domosdoshmërisht pikëpamjet e donatorëve.
Projekti për zhvillimin e kësaj baze të të dhënave është implementuar nga Fondacioni Suedez për Trashëgimi Kulturore pa Kufij - CHwB.
© 2014 / Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit / Departamenti i Trashëgimisë së Kulturës.