Xhamia e Çatip Sinanit (Prizren)

Statusi

Lloji i Mbrojtjes: Inventarizuar Data e Mbrojtjes: 2003

Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 2014-2015

Historiku

Xhamia e Çatip Sinanit-Levisha gjendet në pjesën lindore të qytetit, në lagjen më të njëjtën emër, në veri të lagjes së “Gazi Mehmet Pashës”. Gjendet në kënd, në kryqëzimin e rrugës kryesore dhe të asaj anësore, në afërsi të shtëpive dhe shitoreve. Xhamia njihet në popull si Xhamia e Çatip Sinanit, Velishah ose Levisha. Lagjja ku ndodhet xhamia ekziston prej vitit 1591 dhe ka qenë njëra ndër lagjet më të mëdha të qytetit. Sipas mbishkrimit pranë derës së jashtme të xhamisë, xhaminë e ndërtoi Qatip Sinani (KATIP SINAN) në vitin 1577, ndërsa sipas mbishkrimit (kitabesë) e cila gjendet në derën e brendshme të xhamisë, xhamia është meremetuar në vitin 1311 Hixhri,1893-1894. Meremetimi i xhamisë është realizuar edhe në vitet 1996 dhe 2011. Në vitin 2011 muret e brendshme të xhamisë u dekoruan me ornamente të stilit oriental. Muret kryesore të xhamisë supozohen të jenë të ndërtuara prej materiali nga guri, të lidhur me llaç gëlqeror, me trashësi 110 cm, ndërsa muret e hajatit 60 cm, të ndërtuara prej tullave të pjekura. Kubeja e xhamisë është në lartësi afër 11m dhe është e mbuluar me plumb. Dyert dhe dritaret janë prej druri. Qasja në xhami mundësohet nga rruga, me anë të derës dykrahëshe nga metali. Në fasada dritaret janë të rrethuara me rrethoja hekuri dekorativ. Dyert e brendshme janë në formë harkore. Në xhami gjenden pajisjet e paluajtshme: minberi, mihrabi, dollapi i futur në mur, si dhe pajisjet e luajtshme: një orë e madhe dhe e vjetër, tespihe, sixhade për falje etj. Në kuadër të xhamisë gjendet oborri i vogël dhe katër çezma të vogla, të zbukuruara me ornamente florale. Xhamia ka vlera historike dhe shoqërore sepse është monument fetar i shekullit XVI, në shërbim të komunitetit islam të qytetit.

Emërtimet dhe Referimet

Numri Unik: 000370

Emri: Xhamia e Çatip Sinanit

Klasa: Monument

Institucioni: QRTK – Prizren

Lokacioni

Shteti: Kosove

Komuna: Prizren

Qyteti/Fshati: Prizren

Lokaliteti: Në afërsi të "Shtëpisë së Bardhë" – “Bazhdarhane”

Kodi Postar: 20000

Emri i rrugës: “Tahir Meha”

Lloji funksional dhe datimi

Lloji (Tipi):Arkitektuale

Periudha: Osmane

Shekulli: XVI

Mbështetur nga:

Zhvillimi i Databazes është bërë i mundshëm me mbështetjen gjeneroze të Ambasadës Britanike në Prishtinë. Përmbajtja e shprehur në të, është përgjegjësi e Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit dhe nuk reflekton domosdoshmërisht pikëpamjet e donatorëve.
Projekti për zhvillimin e kësaj baze të të dhënave është implementuar nga Fondacioni Suedez për Trashëgimi Kulturore pa Kufij - CHwB.
© 2014 / Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit / Departamenti i Trashëgimisë së Kulturës.