Saraç xhamia - Xhamia e Kukli Mehmed Beut (Prizren)

Statusi

Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përhershme Data e Mbrojtjes: 1299/70

Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 2010

Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 2011

Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 2012

Historiku

Xhamia e Kukli beut - Saraçhanës gjendet në qendër të qytetit, në lagjen Saraçhane e cila njihej si lagje ku zejtarët përpunonin rripa dhe elemente tjera nga lëkura dhe mbahej tregu i drithit. Ndërtesa gjendet pranë Teqes Halveti dhe në afërsi të Hamamit të Gazi Mehmed Pashës. Xhamia e Kukli – Beut është njëra ndër xhamitë më të vjetra të qytetit dhe ka vlerë të veçantë kulturo-historike. Në vitin 1531 xhaminë e ndërtoi Kukli Mehmed-beu që në atë kohë ishte Vali prej Selaniku gjerë në Bosnje. Xhamia ka planimetri katrore me dimensione 9 x 9 m, të ndërtuar me gurë natyror të lidhur me llaç gëlqeror. Mbi bazën katrore formohet tamburi tetëkëndësh ku mbështetet kulmi. Kulmi nga jashtë është gjashtëkëndësh dhe ka qenë i mbuluar fillimisht me rrasa guri, kurse hapësira e brendshme mbulohet me kupolë. Fasada e xhamisë është e pasuvatuar, me ç’rast shihet qartë struktura e muratimit, me gurë lumor me forma të parregullta të lidhur me llaç gëlqeror. Shtangimi horizontal i strukturës së mureve është bërë nëpërmjet hatullave nga druri, të cilët gjithashtu shihen në fasadë. Hyrja në xhami realizohet nëpërmjet derës që është e vendosur në fasadën jug-perëndimore. Dera është e punuar nga druri, me hapje gjysmë harkore dhe me kornizë të punuar nga gurë të gdhendur në formë të rregullt. Krahas derës në këtë fasadë gjendet edhe nisha që shënon mihrabin. Në këndin jugor, pranë fasadës ballore është ndërtuar minarja. Minarja ka bazë gjashtëkëndëshe, të punuar me gur të gdhendur, trung rrethor të suvatuar, sherefeja e pasur me dekorime gjeometrike, dhe e mbuluar me kylah në formë konike. Enterieri i xhamisë ka qenë i pasur me piktura murale. Në vitin 1963 me rastin e zgjerimit të rrugës është rrënuar hajati i xhamisë që gjendej në fasadën jug-perëndimore. Ndërsa në vitet 1977 dhe 1994 janë bërë disa renovime me ç’rast është suvatuar enterieri dhe janë larguar pikturat murale, mbulesa e kulmit e cila fillimisht ka qenë me rrasa guri është zëvendësuar me tjegulla argjile. Po ashtu edhe gjatë viteve 2000-2003 janë bërë renovime dhe riparime të ndryshme në objekt. Në vitin 2008 bëhet rindërtimi i hajatit. Në vitin 2009 pas një defekti në instalimin elektrik vjen deri te djegia e brendisë së xhamisë. Intervenimet e lartcekura në objekt janë bërë në mënyrë arbitrare nga xhemati.

Emërtimet dhe Referimet

Numri Unik: 000356

Emri: Saraç xhamia - Xhamia e Kukli Mehmed Beut

Klasa: Monument

Institucioni: QRTK – Prizren

Lokacioni

Shteti: Kosove

Komuna: Prizren

Qyteti/Fshati: Prizren

Lokaliteti: Saraçhana

Kodi Postar: 20000

Emri i rrugës: Saraqëve

Lloji funksional dhe datimi

Lloji (Tipi):Arkitektuale

Periudha: Osmane

Shekulli: XVI

Mbështetur nga:

Zhvillimi i Databazes është bërë i mundshëm me mbështetjen gjeneroze të Ambasadës Britanike në Prishtinë. Përmbajtja e shprehur në të, është përgjegjësi e Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit dhe nuk reflekton domosdoshmërisht pikëpamjet e donatorëve.
Projekti për zhvillimin e kësaj baze të të dhënave është implementuar nga Fondacioni Suedez për Trashëgimi Kulturore pa Kufij - CHwB.
© 2014 / Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit / Departamenti i Trashëgimisë së Kulturës.