Rano hrišćanska Crkva u Nikodime (Uroševac)

Status

Vrsta zaštite: Evidentirano Data e Mbrojtjes: 2007

Vrsta zaštite: Pod privremenom zastitom Data e Mbrojtjes: 2011-2012

Istorijat

Selo Nikodim, danas skoro predgrađe grada Uroševac, nalazi se oko 2 kilometara na jugu, pozicioniran na veoma plodnom polljoprivrednom zemljištu. Tokom šesdestih godina XX veka, evidentirani su površinski tragovi možda jednoh kompleksa rimske vile. Međutim, tokom regulisanja dvorišta jedne kuće na prostoru ovog lokaliteta, slučajno je otkriven jedan veoma retki artefakt i možda jedinstven za teritoriju Kosova. Radi se o jednom poklopcu sarkofaga ili kovčeg za sahranjivanje, potpuno od mermerizovanog krečnjaka u formi krova kuće, gde u aksima dominiraju dekori sa antropomorfnim motivima (ljudske figure) a frontalno dominiraju florealni motivi. Ovaj poklopac sarkofaga pripada rimskom periodu krajem III veka n.e. i početkom IV veka n.e. Na mestu gde je pronađen poklopac sarkofaga, izvršena su nekoliko arheološka istraživanja (2007) koja su rezultirala sa tragovima jedne crkve ne sa velikim dimenzijama iz rano hrišćanskog perioda (vekoviIV-VII n.e.), ovo potpunjeno sa nekoliko spolija (ponovno upotrbljen material ) od dekorativne sepulkralne plastike iz rimske period( III-IV vek n.e.)

Nazivi i reference

Jedinstveni broj: 003606

Naziv: Rano hrišćanska Crkva u Nikodime

Klasa: Lokalitet Arkeologjik

Institucija: AIK

Lokacija

Država: Kosovo

Opština: Uroševac

Grad / Selo: Nikodime

Lokacija:

Poštanski fah: 70040

Naziv ulice:

Funkcionalna vrsta i datiranje

Vrsta (Tip):Arkeologjike - SRB

Period: Kasna Antika

Vek: IV

Saznajte kroz mapiranje:

Razvoj Databaze je bio moguć sa velikom podrškom Britanske Ambasade u Pristini. Izraženi sadržaj u njoj je, odgovornost Ministarstva Kulture, Omladine i Sporta i ne odražava obavezno mišlenja donatora.
Projekat za izradu ove baze podataka je proveden od strane Švedske Fondacije Kulturne Baštine bez Granica CHwB.
© 2014 / Izraženi sadržaj je odgovornost Vlade Kosova ili Ministarstva kulture, omladine i sporta i ne predstavlja satavove donatora.