Džamija Mažića (Mitrovica)

Status

Vrsta zaštite: Pod zastitom Data e Mbrojtjes: Nr.v.E.K. 02-957/66

Vrsta zaštite: Pod privremenom zastitom Data e Mbrojtjes: 2079/2011 30.09.2011

Vrsta zaštite: Pod privremenom zastitom Data e Mbrojtjes: 2171/2012 01.10.2012

Vrsta zaštite: Pod privremenom zastitom Data e Mbrojtjes: 3755/2013 01.10.2013

Vrsta zaštite: Pod privremenom zastitom Data e Mbrojtjes: 4164/2014 01.10.2014

Istorijat

Na putu Mitrovica-Podujevo, u 13 kilometru van Mitrovice, u selo Mažić, nalazi se džamija sa grobovima poznata imenom Džamija Trepće.Džamija Trepće sa grobovima predstavlja otpatke napuštenog grada od perioda osmanske okupacije te stoga ova džamija datira od tog vremena. Na početku mogla je biti mesđid a kasnije je pretvorena u džamiji. Podaci o podizanju kreću se u istom vremenu. Prema turskim podacima, džamija je izgrađena od Muslihuddin Abdu’l-Gani od sredine XVI veka,po hidžru kraj 956,(sredina godine 1549).isti je financirao izgradnju “Dykanxhik Džamija”, “Kurshumli Han ”, “Shengyl Hamam ”i sistem vovodova u Skoplje.Po dokumentaciji(“Vakfije” – Nr.v. EV. KK 632 Defter. fq. 494 ... 209) u istom mestu isto lice zajedno sa “Mesxhit ”izgradio je han za kojeg se pretpostavlja da da ima temelje u blizini džamije.Po Vakfiji,seljaci oko grada Trepće bavili su se sa poljoprivredom tokom dana u njihovim zemljištima.Danas pomenuti objekat je izgubio svoju funkciju.U dvorištu džamije nalazi se belega groba sa osmanskim napisom koji je pripadao Ramazan Binu pisanog 1000H(1591 – 1592) dok ostala belega postoji od 967 H. (1559).godine.izgrađena je od mešanog zida sa kamenima i ciglama.prelaz od zidova Kupola kockica obavlja se preko pandatifa. Centralna kupola, hajat kao i konstruktivni ugaoni elementi ‘ pandatifi su realizovani od punih pečenih cigla. Zidanje kamenjem u unutrašnjoj zoni prostora molitve završavaju se u okrugloj formi i realizovani na dva reda pečenih cigla. Objekat je prizeman sastavljen od prostora za molitvu i ulaznog dela’ hajata.centralni prostor je za molitvu i pokriven je kupolom,dok hajat sa dveju kupola.Minaret izgrađen od kamenja i postavljen je u zapadnom delu džamije. Ono što čini interesantnim ovaj objekat izgradnje džamija ovog perioda je ekcentrijski ne centralni ulaz. Prozori prvog nivoa su u formi četvorougla sa lukom od kamenja, a prozori drugog nivoa i one pandatife isto tako su sa lukom od obrađenog kamenja. Danas ovaj monumenat kulture je u stanju rušenja. Zidovi su oštečeni na velikoj meri, a centralne kupole su porušene u celini. Isto tako prostor ulaza– hajata, stubovi, lukovi i dve kupole su u celini porušene, osim zapadnog zida. Svi dekorativni elementi u unutrašnjosti prostora izostaju, osim mihraba koji u velikoj meri je uništen. Temelj minareta postoji do današnjih dana. Godine 2012, preduzete su emergentne mere, investitor MKOS.

Nazivi i reference

Jedinstveni broj: 000004

Naziv: Džamija Mažića

Klasa: Monument

Institucija: RCKN - Mitrovica

Lokacija

Država: Kosovo

Opština: Mitrovica

Grad / Selo: Mažić

Lokacija: Mitrovica

Poštanski fah: 40000

Naziv ulice: Kodra e Trepçës

Funkcionalna vrsta i datiranje

Vrsta (Tip):Arkitektuale - SRB

Period: Osmanska

Vek: XVI

Saznajte kroz mapiranje:

Razvoj Databaze je bio moguć sa velikom podrškom Britanske Ambasade u Pristini. Izraženi sadržaj u njoj je, odgovornost Ministarstva Kulture, Omladine i Sporta i ne odražava obavezno mišlenja donatora.
Projekat za izradu ove baze podataka je proveden od strane Švedske Fondacije Kulturne Baštine bez Granica CHwB.
© 2014 / Izraženi sadržaj je odgovornost Vlade Kosova ili Ministarstva kulture, omladine i sporta i ne predstavlja satavove donatora.